Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lintworm

Lintworm

lijke) persoonlijkheid, m. a. w. dat linkshandigheid „diep wortelt”. Het is b.v. al vele malen opgevallen, dat linkshandigen vaak muzikale menschen zijn (Bolk).

Er schijnt een principieel verschil tusschen „rechts” en „links” ook voor het psychische leven van de persoon te bestaan. En uit de nauwkeurige voorschriften bij diverse ritueele handelingen door alle tijden heen, krijgt men het vermoeden, dat een gevoel daarvoor vroeger duidelijker dan nu aanwezig was.

Linkshandige kinderen dienen öf zeer vroeg (liefst vóór de schooljaren) aan algeheele rechtshandigheid gewend te worden, öf daarna zeer vrij gelaten te worden in hun linkshandigheid. Het is niet uit de lucht gegrepen, dat een forceeren op lateren leeftijd van linkshandigen b.v. tot spraakstoornissen (stotteren) kan leiden. Dit moge in verband staan met een asymmetrie der hersenhelften, voor zoover zij met het spreken te maken hebben (het z.g.,(Spraakcentrum” is in de linkerhersenhelft gelegen bij rechtshandigen en omgekeerd).

Lintworm. Dat men een lintworm herbergt herkent men aan het kwijtraken van gele«lincren Iwitte kleine stukies.

vierkant of langwerpig) met de ontlasting.

Een lintworm krijgt men vrijwel uitsluitend door het eten van rauw of niet voldoende gekookt vleesch of rauwe visch. Dit komt omdat visschen, varkens en nog andere dieren een of andere „tusschentoestand” van de gedaanteverwisseling van een lintworm herbergen. Zulke dieren hebben dus geen last van de lintworm zelf. De zoogenaamde blaasworm (echinococcus) komt omgekeerd alleen bij den hond voor en de mensch heeft slechts last van den tusschentoestand. (de blaas). Lintwormkuren beoogen het dooden van het dier door het innemen van specifieke, altijd ook voor ons eenigszins vergiftige stoffen, extract van de mannetjesvaren, granaatwortelschors, ganzevoetwortelolie enz. De haringsla-dag van te voren (met veel mosterd !) moet het dier zooveel mogelijk verzwakken. De kuren mogen elkaar niet te snel opvolgen. Als de kop niet meegekomen is (die zoo groot is als een speldenknop en die men alleen met een loupe goed kan vinden) is de kuur tevergeefs geweest. De algemeene klachten die een lintworm veroorzaken kan, zijn zeer uiteen loopend. Men behoeft volstrekt niet uitgehon-

Sluiten