Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Magnetisme

Malaria

er behoefte aan bestaat te beoordeelen en te verklaren (en dit is nog niet gebeurd) zal zij moeten toezien en er mee rekenen dat steeds menschen aan gene zijde hulp zoeken, waar zij hier geen baat vonden. Oorspronkelijk door Mesmer als werkelijke magneet-methode (strijken met een gewone, groote hoefmagneet) ingevoerd en gedacht, kwam de laatste er reeds zelf toe, zijn experiment ook voort te zetten zonder instrumenten toen hij zag, dat de „magnetische kracht” door die van de menschelijke hand (zijn hand althans) kon worden vervangen. Even fanatiek als de tegenstanders, waren de overtuigde aanhangers van zijn methode.

Wanneer men den invloed, die van het eene menschelijke lichaam op ’t andere uitgaat niet kent, moet daarnaast gezegd worden, dat de invloed van het zieleleven van den een op dat van den ander toch wel zeer groot is en dat bepaalde persoonlijkheden in dit opzicht een zeer groote rol in de geschiedenis spelen en hebben gespeeld. Het menschelijk lichaam iszoo’n groot raadsel, er worden geregeld zooveel nieuwe mogelijkheden, stralingen enz. ontdekt, dat men tot een alles verklarend oordeel over den invloed die van

de opgelegde hand uitgaat, zeker niet kan komen.

Meer echter dan dit onbekende berust de „officieele ergernis” op het feit, dat de magnetiseur betrekkelijk zonder keus en onderscheid te werk gaat, zonder een overzichtelijke voorstelling van hetgeen hij zelf doet (zie ook bij Somnambulisme). Zooals bij „kruidengeneeskunde” al gezegd is: het doel kan slechts bereikt worden als een oordeel, gebaseerd op een even nuchter en logisch denken als dat in ware wetenschap erkend en gerechtvaardigd is, ook licht kan werpen op het ware Wezen, op de al of niet bestaande waarde, op het al of niet wenschelijk zijn van het toepassen van de genoemde uitzonderlijke methoden.

Malaria. De naam: derdedaagsche koorts, duidt al op het hoofdverschijnsel dezer ziekte: het typische koortsverloop, om den anderen dag een „top” en een daling.

De top behoort heel hoog te zijn, boven de 40° vaak; het „dal” heel diep. De stijging gaat gepaard met heftige koude rillingen („het bed schudde ervan”), de daling met zeer sterk zweeten („ze drijven weg in bed”). Het hoogtepunt kan eenige uren aanhouden. Opvallend is dan de koortsvrije

Sluiten