Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Melkvoeding

hiervan om als universeel voedsel in dien tijd het lichaam die krachten toe te voeren, die het voor het leven op aarde geschikt maken. Dat hierin inderdaad iets ongewoons schuilt kan men b.v. begrijpen uit het feit, dat elk ander voedsel van den „lateren” tijd nooit zoo lang zóó eenzijdig kou kunnen worden genuttigd, ook niet wat den smaak betreft. De uiterst neutrale kleur, smaak en reuk van melk, welke de benoodigde bestanddeelen die wij voor een goed voedsel als „noodig” hebben leeren kennen zoo harmonisch vereenigt, maken den bovenbedoelden uitzonderingstoestand van melk als voedsel eenigszins begrijpelijk.

Zonder veel beschouwingen kan men rustig aannemen, dat melk ook nog gedurende de geheele jeugd tot aan de puberteit een uitstekend voedsel is. Overdrijven moet men dit nu ook al weer niet. Het is bekend dat te veel „plassen melk” in de maag den trek in andere dingen bederft. Twee volle glazen tusschen de maaltijden door is ruim voldoende. Verder is gekookte melk zoowel als gepasteuriseerde altijd nog heel wat minder waard dan rauwe, die nu eenmaal helaas in een kwaden reuk staat, hoewel inderdaad nog steeds typhus-

Mensendieck

gevallen tengevolge van onhygiënische melkbereiding voorkomen. „Modelmelk” overwint dit bezwaar, is echter slechts door ruimere beurzen te bekostigen.

Meningitis. (Zie hersenvliesontsteking).

Mensendieck. De Mensendieck-methode zoo genoemd naar Mevr. Bess. M. Mensendieck, is bedoeld ter ontwikkeling van het bewustzijn van en de contröleover onze „spierbewegingen om daarmee een belangrijker factor voor een harmonischen lichaamsbouw te verstrekken. Zij tracht dit te bereiken zoowel door het bijbrengen van anatomische kennis als door het geleidelijk oefenen van aparte spiergroepen en spieren, door alle bewegingen althans tot op een zekere hoogte bewust te doen plaats vinden. Zij gaat hier dus uit van den grondslag, dat het bewustzijn van onze lichaamshouding bepaald wordt door een som van indrukken: ons spiergevoel, de gezichtswaarneming van ons eigen lichaam (zoowel direct als in een spiegel versterkt), de waarneming van de houding van andere personen in onze omgeving. Zoodoende kan men, bij het wijzigen van den stand van zijn eigen lichaam, bij aanvankelijk eenvoudige, later

Sluiten