Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menstruatie

Menstruatie

meer samengestelde bewegingen zich een voorstelling maken van de daarvoor noodige anatomische spier- en gewrichtsverrichtingen. Dit laatste nu is van veel belang voor een zeer speciaal gebied, waarop de Mendendieck-methode met vrucht wordt toegepast, n.1. voor een psychologische geneeswijze bij sommige soorten van verlammingen. Wanneer men zich voorstelt, dat bij een persoon de omvang van een verlamming vaak in geheel niet parallel loopt aandebewegingsmogelijkheden, die nog niet verlamde spieren van het betreffende gebied nog zouden kunnen opleveren (kinderverlamming!) ,dan ishet begrijpelijk, dat door een systematische oefening van die rest en een bewust worden van die mogelijkheid een bepaald herstel van beweging weer denkbaar is. Menstruatie. „Menstruatie” hangt met „maand” samen; men treft hier een rhythme aan in het lichaam van de vrouw, dat maandelijksch optreed en ook wel „periode” genoemd wordt.

De menstruatie ontstaat door het afstooten van het slijmvlies van de baarmoeder. Men moet zich voorstellen dat eenmaal per maand een eicel uit een der eierstokken vrijkomt en z’n weg door de eileider naar de baar-

moederholte aflegt; intusschen is het baarmoederslijmvlies gezwollen, wat tevens beteekent: voorbereid om het bevruchte ei (zie bij bevruchting) op te nemen, en tot ontwikkeling te laten komen. Was de eicel echter niet bevrucht, dan wordt het gezwollen slijmvlies afgestooten, waarbij bloedvaten worden verscheurd. De maandelijksche bloeding is daarvan het teeken.

De menstruatie gaat met een aantal bijverschijnselen gepaard (zie bij menstruatiestoornissen). Zij treedt pas op bij de geslachtsrijpheid, omstreeks het 12de— 14de jaar; overeenkomstig eerder bij de Oostersche volkeren; Onze tegenwoordige tijd is er op uit, dezen tijd van „onwelzijn” voor het meisje te camoufleeren. Hoe minder men zich ervan aantrekt, hoe beter; alles kan doorgaan, sport (ook zwemmen !) dansen, enz. Het is de vraag of dit standpunt juist is. Als het waar is, dat de vierwekelijksche cyclus van deze gebeurtenissen inderdaad een maan-rhythme beteekent, dan wijst dit feit erop dat het vrouwelijk lichaam vatbaarder voor kosmische invloeden, d. w. z. soepeler minder verhard gebleven is, dan het manlijke (zie ook geslachtsleven) en het is niet zonder grond

Sluiten