Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menstruatiestoornissen

Menstruatiestoornissen

te bedenken, dat het behoud van die ontvankelijkheid (en van zoovele eigenschappen die de vrouw kenmerken) misschien deerlijk in gevaar komt, bij een doorvoering der hedendaagsche begrippen over hygiëne in dit opzicht.

Menstruatiestoornissen. Hiervan kan men in hoofdzaak drie groepen onderscheiden: rythme-stoornissen, waarbij de cyclus van 4 weken abnormaal is; stoornissen die bestaan in ongewoon sterk of ongewoon weinig bloedverlies en in o\ermatige pijn.

In het begin van het eerste optreden der maandstonden, is de regelmaat gewoonlijk nog niet aanwezig en moet men ook van een min of meer flink bloedverlies niet schrikken. Dat komt mettertijd meestal vanzelf weer in orde. Later kunnen dergelijke afwijkingen tot medisch ingrijpen dwingen. Van de onregelmatigheid komen zoowel te veelvuldige (2 of 3-wekelijksche) als te zeldzame (6-wekelijksche) perioden voor.

De eerste zijn begrijpelijkerwijs minder gewenscht dan de laatste. De oorzaak is zelden aan te geven. Soms berust zij op een ontsteking, op een gezwelletje; was de periode regelmatig en wordt zij onregelmatig, dan ligt het voor de hand, dat men er

iets achter te zoeken heeft. Sommige stofwisselingsziekten veranderen ook het normale verloop. Bij ziekten van de schildklier, van de hypophyse (hersenaanhangsel) e.a. kunnen perioden van versnelden cyclus, meer nog van zeldzamer optreden der bloedingen het gevolg zijn; in zware gevallen is een volledige amenorrhoe(algeheel e afwezigheid der menstruatie) niet zeldzaam. Ook bij vele zielsziekten komen belangrijke afwijkingen voor, reden om hier dus te denken aan diepgaande stoornissen in het gebied van de inwendige stofwisseling. Pijn is een relatief begrip. Het is niet gezegd, dat meisjes die gauw toegeven en alle vier weken een paar dagen in bed liggen meer pijn hebben dan de volksvrouw, die daarvoor onder geen omstandigheden den tijd heeft. Niettemin blijkt de pijn uitermate verschillend te kunnen zijn. Het is ook niet precies te zeggen waardoor die ontstaat. Soms meent men dat de uitgang der baarmoederholte te nauw zou kunnen zijn; operaties in deze richting geven weinig bevredigende uitkomsten. Meer opvallend is het, dat getrouwde vrouwen als regel veel minder last hebben dan ongetrouwde. Wel kan men dus zeggen, dat ook hier zooals in

Sluiten