Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Negenoog

Neuralgie

breuk van een pasgeborene kan uiterst makkelijk ontstaan. Men bedenke slechts, dat vóór dat de „navel” door litteekenweefsel verhard is, de weg naar de navelstreng via het weeke navelweefsel open is,daar tijdens het voorgeboortelijke leven door de navelstreng groote bloedvaten van het kind naar de „placenta” (moederkoek) verloopen.

Vooral sterk schreeuwende kinderen zijn er toe voorbeschikt. Daarom legt men in de eerste weken een „navelbandje” aan om de plaats in den beginne wat te steunen. Of wel, als de navel erg zwak is en uitpuilt, maakt men een plooi in de buikhuid, die men met leukoplast vasthecht, waardoor de navel naar binnen geduwd wordt en ruimte genoeg heeft om te schrompelen (zie bij Litteeken).

Op doorsnee ziet het er dan dus zóó uit (Zie teekening): de pleister moet minstens 5 c.M. breed zijn en ver over de navelplaats heenreiken.

Verworven navelbreuken worden óf door een corset óf door een breukband gecompenseerd, óf operatief opgeheven.

Negenoog. Een negenoog, carbonkel, is een groote steenpuist met meerdere „kraters”. (Zie hiervoor verder bij Steenpuist). Een „negenoog” kan

zoo groot als een kinderhoofdje worden; de patiënten zijn er dan vanzelfsprekend zeer ziek van en verkeeren in een levensgevaarlijken toestand. Vooral steenpuisten aan nek en rug kunnen zoo’n omvang krijgen.

Nekkramp. (Zie Hersenvliesontsteking) .

Nervositeit. (Zie Zenuwachtigheid) .

Netelroos. Netelroos noemt men een huiduitslag, dat door sterk jeuken gekenmerkt wordt, en tevens door een groote vluchtigheid en ongelijkvormigheid. Het zijn min of meer verheven plekken; „galbulten” zijn feitelijk ook een vorm van netelroos. Heel vaak ontstaat het na het eten van bepaalde dingen, waar iemand „niet tegen kan” (Zie bij Allergie). Soms echter kan men die oorzaak niet vinden en treedt de ziekte zelfs haast als een soort epidemie op en duurt dan eenige dagen.

De jeuk kan zeer kwellend zijn. Droog houden en poederen is op den duur nog het beste. (Zie ook bij Jeuk).

Nenralgie. De werkelijk neuralgische pijnen vormen een aparte ziektegroep. De ziekte is uitsluitend tot die pijnen beperkt, duurt dagen tot jaren en verloopt haast altijd in aanvallen. Psychische emoties en weersgesteldheden hebben er altijd

Sluiten