Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontlasting

Ontwrichtingen

name vulling is voor een winteravond, is het goed met de methode vertrouwd te zijn. Men moet niet zeggen: wanneer zal ik dat nu ooit noodig hebben. Juist den eenigsten keer dat men eens in de gelegenheid gesteld wordt kan men het genoegen smaken, soms na meer dan een uur zwoegen een mensch van een anders wissen dood te redden 1 Ontlasting. Reeds het woord wijst op de wenschelijkheid van een geregelden „stoelgang; een belasting is nu eenmaal ongewenscht. Hierover wordt onder verstopping een en ander gezegd.

De ontlasting zelf kan van zeer verschillende geaardheid zijn en veel van hetgeen er in ’t lichaam gebeurt of niet gebeurt verraden. Bij diarrhee is al gewezen op het tot stand komen der z.g. gevormde ontlasting. Als stof bestaat deze uit spijsresten, darmsappen en vooral massa’s bacteriën. Ook wie niets eet heeft dus toch ontlasting. Door een microscopisch onderzoek is na te gaan, in hoeverre ons voedsel goed verteerd is en of de spijsvertering hooger op dus al of niet gestoord is.

Bij de ontlasting kan bloed zijn. Bij darmbloeding is hierover al geschreven. Bij geelzucht kan

de ontlasting ontkleurd zijn (stopverfkleur), daar de bruine kleur aan galkleurstoffen te danken is. Uitsluitend melkmeelkost geeft echter ook een zeer lichte ontlasting terwijl veel bieten deze bloedrood kunnen kleuren! „Staal”-preparaten geven een zwarte ontlasting. Bij een vermeende opmerkelijke bijzonderheid beware men ontlasting om het den arts te kunnen toonen. Een beschrijving zegt meestal niet voldoende 1

(Zie ook bij spijsvertering).

Ontwrichtingen. Van een ontwrichting spreekt men, indien de ineenvoeging der twee (of meerdere) deelen van een gewricht verstoord is. Zoo kan haast elk gewricht (schouder-, heup-, elleboog-, kaak-, vingergewricht) „er uit schieten”. Een arm „uit het lid” beteekent dus dat de kop van het opperarmbeen niet meer op zijn plaats in de kom van het schouderblad zit. Zoo’n arm staat dan stijf, de betreffende kan er niets mee doen (het geheel beteekent een pijnlijken toestand I). Bij pogingen om den arm te bewegen voelt degene die dat doet een „veerenden weerstand”. Dit is een belangrijk verschil met een gebroken arm of been, waarbij de beweeglijkheid grooter pleegt te zijn, zooals begrijpelijk is.

Sluiten