Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pleuritis

Pneumothorax

is een ontsteking van het borst- is het soms noodig, als er te vlies, dat de longen omgeeft veel vocht in de borstholte ont(zie ook bij buikvliesontsteking). staat, dat de longen en het hart Men moet een acute en een chro- te ver dreigt te verdringen, om nische vorm onderscheiden. De het vocht „af te tappen”. Dit acute, etterige pleuris ontstaat geschiedt met een z.g. punctiemeestal als complicatie bij een naald, een lange holle naald, longontsteking. De behandeling die op een spuit bevestigd is zal in de eerste plaats bestaan om het vocht op te zuigen, en in het maken van een af voer- die tusschen de ribben door in mogelijkheid van de pus (meest- de borst- of pleuraholte geal door het wegnemen van een stoken wordt. Er worden dan stukje rib). Een ontsteking van soms eenige liters afgetapt 1 het borstvlies in lichtere graad is Pneumothorax. De longen bij iedere longontsteking te vin- vullen de borstholte geheel op. den. Indien het niet tot etter- of Longweefsel is sterk samenvochtophooping komt, spreekt trekbaar. Een losse long zou men van een droge pleuritis, tot een klein luchtledig orgaan Deze zijn voor den patiënt op samenschrompelen. Dat dit in ’t het oogenblik zelf onaangena- lichaam niet geschiedt, komt mer dan de natte vorm, omdat doordat de ruimte om de longen de ruwe, ontstoken pleura-bla- heen, waarvan de eene wand den bij het ademhalen over geheel met de borstwand verelkaar wrijven en pijn en hoest groeid is (d.i. dus de ruimte die veroorzaken. onder „pleuritis” met pleuraholte

De meestal chronische, niet ette- betiteld is), een gesloten ruimte rende pleuritis ontstaat vaak vormt is, een luchtledig is; de schijnbaar zonder longaandoe- twee „wanden” (het longvlies ningrpn. Men neemt aan dat er en het borstvlies) liggen dus dan altijd afwijkingen, dikwijls tegen elkaar aan. Ze kunnen wel van tuberculeuzen aard aan de over elkaar glijden, doch niet longen zijn. Ook bij rheumati- van elkaar af. Komt er nu sche ziekten en nieraandoe- echter lucht tusschen deze vlieningen kan een soortgelijke zen, dan krijgt de long kans zich pleuritis voorkomen. samen te trekken. Dit gebeurt

Deze chronische vorm wordt in ie. bij verwondingen van de tegenstelling met de vorige borstkas, die „door en door” j „conservatief” (zonder chirur- gaan tot in de pleuraholte, gische ingreep) behandeld. Wel 2e. bij speciale ingrepen, waarbij

Sluiten