Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psvcho-analyse

en daarmee iets verraden, is overbekend. Men kan hier het complex om zoo te zeggen met de handen grijpen. Anders wordt het, wanneer men naar hypothesen moet grijpen om zulke dwaalhandelingen te verklaren. Hier is plaats voor groote vrijheid (en ook willekeur) in het systeem der psychoanalyse.

Is een complex ontdekt en uitgesproken, en zegt men: „iemand heeft deze of gene dwanggedachte, omdat hij in z’n prille jeugd dit of dat beleefd heeft dat hem sedert dien onderbewust niet meer heeft losgelaten”, dan zou men aan het complex zijn invloed en zijn werking ontnomen hebben. Dikwijls zal dit neerkomen op een vertrouwd worden met voorstellingen die men tot dusverre niet kon verdragen, niet met z’n alledaagsche denkwijze kon vereenigen.

Sigmund Freud is de voornaamste inaugurator van deze leer, die ook het droomleven als een belangrijke bron beschouwt, om verborgen wenschen, herinneringen etc. uit de diepte op te rakelen. Een leger van aanhangers, tendeele zich later weer van hem verwijderend, is in zijn voetstappen verder gegaan.

Psychopathie. Het woord

Psychopathie

psychopathie beteekent: zielszwakte. Als zoodanig zou men met deze term een groot gebied der voorkomende en denkbare afwijkingen van het „normale” zielsleven kunnen omvatten. Men bedoelt er een, langzamerhand nauwkeuriger omschreven groep van zielstoestanden mee, die wij in de gewone taal met „gedegenereerd”plegen aan te duiden. De psychopaath kan op verschillende gebieden redelijk ontwikkeld zijn; zijn intellect kan zelfs uitblinken. Ergens in z’n gevoels- of wilsleven kan een mogelijkheid van voortdurend „ontsporen” sluimeren of aan den dag treden, die hem sociaal moeilijk tot vrij wel onmogelijk maakt. Tal van crimineele gevallen, kleptomanie (zie aldaar), zwerfzucht enz. enz. vallen daarmee onder dit begrip, dat, zooals zich laat hooren, uitgebreid is en veel trappen of graden vertoont. Vele onzer handelingen gebeuren slechts voor een klein deel vanuit een volbewust denkoordeel. Wat wij plegen te noemen moraliteit, waardigheidsgevoel, schaamte, geweten enz. beheerscht onze daden in veel hooger mate en dragen veel bij tot de mogelijkheid voor de menschen om een sociale eenheid te kunnen vormen. De psychopaath vertoont in een

Sluiten