Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rimpels

Röntgenstralen

ter na een groote, een langdu- gespannen wisselstroom kan rige krachtsinspanning kan een men ondervangen, „terugkaatkoude rilling optreden. Men sen,”; teruggekaatst geven zij moet zich voorstellen hoe dan aanleiding tot het ontstaan tengevolge van de uitputting der z.g. Röntgenstralen, het lichaam een oogenblik de Röntgenstralen (naar den ontbeheersching over zijn warmte- dekker Röntgen, zoo genoemd) behoud verliest. of X-stralen zijn voor t oog

Rimpels. Rimpels berusten onzichtbaar. Zij doordringen op het verslappen van de alle vaste voorwerpen. echter spanning der onderhuidsche in verschillende mate. Dit komt weefsels, voornamelijk door niet geheel overeen met ons vochtverlies en bindweefselver- begrip van „dichtheid” in den schrompeling. Evenals bij een dagelijkschen zin. jonge plant de knoppen, bla- Bepaalde stoffen gaan onder deren, stengels enz. onder een invloed van Röntgenstralen in zekere „spanning” staan, zoo ’t donker lichten. Ook de fotovertoont het jeugdige lichaam graphische plaat is er gevoelig aan z’n oppervlakte die bekende voor. Door tusschen de buis, vastheid, stevigheid bij ’t aan- waaruit de Röntgenstralen kopakken, die men ook als „span- men en de fotographische plaat ningstoestand”, tonus, betitelt, (die rustig in een gesloten Onder „ouderdom” is iets ge- chassis op de tafel kan liggen) zegd over de tegenstelling ouder- een of ander voorwerp (of lidom—jeugd en de eventueele chaamsdeel) te plaatsen, kan zin daarvan. Rimpels beteeke- men dus „foto’s” maken.Eigennen zeker ook een vitaliteits- lijk zou „afdruk” een beter verlies, ze beteekenen ook een woord zijn, want men krijgt uitdrukking, die alleen door ’t slechts „Röntgenschaduwbeelleven zelf verkregen wordt. den”. Het dichtste voorwerp Iemand die z’n rimpels laat geeft de meeste schaduw (zie wegmaken (en dat kan tegen- afbeelding). (Het allerdichtste woordig), doet een masker voor van alle stoffen is het metaal dat niet overeenkomt met z’n lood. Reeds een zeer dunne innerlijk leven. loodlaag, zelfs een lood bevat-

Röntgenstralen. De ontla- tende verf, loodbevattend glas dingen, die in een luchtledige etc. zijn voor Röntgenstralen in ruimte plaats vinden tusschen hooge mate ondoordringbaar), twee polen bij een zeer hoog Men zal dus van een hand de

Sluiten