Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruggemergstering

Ruggemergstering

phose van haast alle kinderen een tijdlang in de periode van snellen groei zijn bekend en vaak zoo gering of voorbijgaand, dat zij dan aan het oog van de omgeving ontsnappen. Blijvende, sterke wervelkolomvervormingen blijven over na ontstekingachtige aandoeningen van de wervels, of ook na andere ziekten die met sterke verweeking van het beenderstelsel gepaard gaan (Engelsche ziekte, osteomalacie e.a.). De vormverandering beinvloedt de geheele bouw der borstkas. Behalve de ruggegraats-boc/iel treedt er dan ook nog een ribbenboc/tef op.

Van belang is het, om te weten dat de ademhalingslucht in zulke gevallen de longen niet zoo doordringt als anders het geval is: de luchtwisseling is gebrekkiger.

Een verregaanden invloed op de heele houding en lichaamsbouw gaat ook uit van enkele zeldzamere ruggewervelziekten, waarbij de gewrichten tusschen de wervels onderling langzamerhand verstijven. Het komt voor dat het grootste deel der wervelkolom dan bijna horizontaal verloopt.

Ruggemergstering. Ruggemergstering is een volksuitdrukking voor een aandoening van het ruggemerg, die nauw

verwant is aan de reeds behandelde hersenverweeking. Van een verband met tuberculose is geen sprake, in zooverre men nu eenmaal het begrip „tering” van oudsher samenknoopt met dat van een tuberculeuze aandoening. Overigens is het woord niet geheel ondoeltreffend. Tabes dorsalis is de wetenschappelijke naam.

De betreffenden krijgen stoor- j nissen in het gebied van het j onbewuste gewaarwordingsleven j waarover bij „reflexen” een en j ander is gezegd. Verschillende deelen der huid (beenen, voeten, handen, over den romp) wor- 1 den gevoelloos, de kniepeesreflex verdwijnt, de pupillen rea- j geeren niet meer op licht. De gang en de beweging worden I onzeker, stilstaan met gesloten j oogen wordt b.v. onmogelijk. 1 De stofwisseling, d.w.z. de func- j tie van alle inwendige organen 1 wordt gebrekkig, de patiënten 1 zien er vaal en ongezond uit, 1 de haargroei wordt slecht, enz. fl Soms kunnen heftige schietende J pijnen optreden. Het ziektebeeld 1 is uiterst wisselend, de lichtste en 1 zwaarste gevallen komen naast 1 elkaar voor. Soms schrijdt zij J in tientallen jaren langzaam 1 voort, soms voert zij in kor- 1 ten tijd tot een eindstadium, I dat veel heeft van dat der voor- fl noemde hersenverweeking of 1

Sluiten