Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Snufken

Somnambulisme

het niets-zeggende „nerveus”) ren hebben de gewoonte bijna is daarmee in overeenstemming, hun leven lang. Er is niets aan Middelen die de slaap met ge- te doen. Wie slapen kan met weid veroorzaïken (alle z.g. een dichtgebonden mond maakt „verdoovingsmiddelen”) ver- het snurken bij zichzelf onoorzaken een lichamelijk pro- mogelijk. Maar dat kunnen ces, waardoor dat voornoemde slechts weinigen volhouden, „iets” er eenvoudig niet in kan Sodabadjes.Sodabadjes(voor blijven (ook bij de narcose omloop, fijt, vingerzweren, etc.) vinden we een dergelijk vraag- maakt men met een kopje heet stuk). Een rationeelere oplossing water („zoo heet als men ’t zou bestaan in het doorgronden verdragen kan”) met x a 2 theevan de diepere oorzaken en het lepeltjes gewone keukensoda. doen herwinnen van de moge- Deze badjes (± 10 min.) heblijkheid om meer te kunnen ben een zeer grondige reiniging „ontspannen”. Dat iemand te der wondvlakte, c.q. vernietivast in het waamemingsleven ging van het onbruikbaar geverstrikt is doet ons onwille- worden weefsel ten gevolge, keurig denken aan de uitdruk- Voor de voeten etc. dient Wing „geboeid” (d.i. onvrij) zijn natuurlijk een overeenkomstig wat het probleem der slapeloos- grootere hoeveelheid genomen heid ook tot een ontspannings- te worden.

probleem zou kunnen voeren. Somnambulisme. SomnamSnurken. Snurken berust op bulisme, helderziendheid (in den het trillen van het weeke ge- algemeenen zin van het woord) hemelte bij het ademen door moet men bezien als een atavisden mond in den slaap, als dat tisch (van vroeger tijden overgehemelte n.1. slap neerhangt, gebleven) vermogen, als een Nog krachtiger wordt het snur- rest van vorige cultuurtijdperken, als zoowel door neus en ken. Het is hier niet de plaats mond samen ingeademd wordt, voor een eenigszins uitvoerige Bij kinderen met een derde beschouwing over het onderamandel (zie bij adenoïde vege- werp. Van belang is het, te taties) is de neuskeelholte boven weten, dat het somnambulisme, (achter de neus) verstopt en het waarnemingsvermogen in slapen de kinderen daardoor bewustzijnsgebieden, waartoe (snurkend) met een open mond. het gewone bewustzijn geen Soms snurken menschen alleen toegang heeft, volstrekt niets bij groote vermoeidheid, ande- ongeloofswaardigs in zich hoeft

Sluiten