Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Temperatuurcurve

Temperatuurcurve

bevalling of andere oorzaken hiervoor geen absolute maatde levensvatbaarheid van het staf te geven. Er zijn menschen kind dreigt te verminderen of die van nature een temperatuur (zelfs dikwijls) indien de spon- om de 38° Celsius hebben 1 tane geboorte door een te Anderen komen bij een flinke nauw bekken niet mogelijk griep- of roodvonk-infectie is. De verloskunde kent op nooit daarboven. Men heeft als deze wijze een aantal speci- gewoonte aangenomen, om van a,e z‘£' indicaties” voor de een temperatuursverhooging „tang en even natuurlijk tusschen 37 en 38° van vereen groot aantal voorschriften hooging te spreken, daarboven in verband met het aanleggen pas van koorts, van de tang al naar de plaats Het koortsverloop bij ziekten is en den stand van het hoofdje. uiterst verschillend. De normale Men za! onwillekeurig vragen temperatuur van den mensch of het teere kinderhoofdje tegen schommelt met ± een halven den vaak zeer krachtige mani- graad verschil op en neer gepulatie wel bestand is. De er- durende 24 uur; ’s morgens ’t

Va,n£ileert dat, dit inderdaad laagst, ’s avonds het hoogst, gelukkig meestal wél het geval Deze schommeling blijft vooris, al zijn natuurlijk schadelijke loopig bij koorts bestaan, gevolgen met geheel uitgesloten. Het omgekeerde komt voor: Daarbij komt dat een tangver- dat de ochtendtemperatuur het lossmg aHeen onder narcose hoogst is. Dit komt weleens voor mogelijk is en ook van die zijde bij beginnende tuberculose, hoeft dus van het kind en de moeder echter volstrekt geen symptoom minder gunstige omstandighe- daarvan te zijn! den geschapen worden. Bij een ziekte als b.v. long-

?n*°0dlS te ze^n dat door ontsteking stijgt de koorts snel de ontdekking van de mogelijk- omhoog, blijft dan „in de heid om door instrumenteele hoogte” schommelen en daalt hulp een kind ter wereld te na de crisis als regel weer even doen brengen, de verloskun- plotseling. Dit „hooge schomdige wetenschap over een van melen” van de koorts noemt haar dankbaarste handgrepen men een continueerende koorts

hTvL!eeren*beschlkken- (febris continua). Soms worden

Temperatuurcurve. Wat de schommelingen grooter men koorts, wa.t is ver- dieper; de verschillen in de 24 hooging ? Vanzelfsprekend is uur kunnen meer dan één graad

Sluiten