Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Urine

Urine-kijken

ter zullen hierbij de steeds op- Urine-kijken. Met het „lezen tredende klachten (zie bij nier- van het water” zooals dit in het bekkenontsteking en blaasont- hoofdstuk over urine beschresteking) wel eerder op een af- ven is, heeft de z.g. uroscopie wijking wijzen en medische niets te maken. Dit valt geheel hulp doen inroepen. De troebe- onder de rubriek van handeling hierbij berust op de aan- lingen en behandelingen die wezigheid van etter in de urine, slechts door speciale menschen Eiwit in de urine (bij nier- bedreven kunnen worden, welke aandoeningen regel) is soms te men in het algemeen in het vermoeden door veel schuim bezit van een zekere vorm en dat langen tijd blijft staan. Om- mate van helderziendheid weet gekeerd zullen echter veel nor- of meent te weten en die bij het male urines ook schuimen. beschouwen van de urine van Suiker is wel haast alleen langs zieke personen langs een andere chemischen weg aan te toonen. weg dan die van het denken en Opvallend is het hooge soorte- beoordeelen met het gewone belijke gewicht en dikwijls een wustzijn, tot inzichten omtrent zeer groote helderheid. In de de betreffende trachten te komiddeleeuwen bestond een van men.

de hoofdopgaven van den arts Op het wezen en de waarde van in het „urinelezen”. Niemand dergelijke individueele waarkwam bij een dokter zonder nemingsvermogens kan hier het water”. Als men de vele niet verder worden ingegaan, verhalen en anecdotes uit dien Het is gevaarlijk elke denkbare tijd aandachtig leest, krijgt men vorm der hier beschreven metoch den indruk, dat men toen thode zonder meer als humbug nog veel kon aflezen al door te kenschetsen; gevaarlijker is te kijken, ruiken enz. van de het echter blindelings zonder urine. Tegenwoordig zijn de inschakeling van de eigen nuchlaboratoriumonderzoekingen er tere beoordeeling de er uit om„dergelijkeleeringen” op ge- voortspruitende raadgevingen makkelijker wijze te verkrijgen, zonder meer te volgen.

Sluiten