Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verziendheid

Vetpuistjes

graag koude compressen met geestelijk, dat is tenminste geverdunde azijn te leggen. Beter wenscht). Dit beteekent, dat is nog om verdunde arnica- men niet meer zóo dichtbij kan tinctuur (1:20) daarvoor te ne- zien als vroeger: bij ’tlezen men> moet het schrift verder wegge-

Ver zien dheid. In tegenstel- houden worden. Dat kan een ling met bijziendheid berust ver- tijdje doorgaan, tot de afstand ziendheidopjeen geneigdheid van zóó groot wordt, dat de kleinere het oog om op „veraf” ingesteld letter daardoor niet meer te te zijn. Men zal vinden, dat dit lezen is (door die afstand dus). voor den persoon in quaestie Doch dan moet weer de bolle zelf ook vaak geldt. Het oog van bril te hulp komen: de „leesden verziende is naar verhou- bril” van de vijf-en-veertigers 1 ding te klein; het beeld van de Deze z.g. ouderdomsverziendbuitenwereld zou achter het net- heid („presbyopie”) schrijdt vlies komen te liggen, indien voort tot een zeker maximum door een sterke accomodatie en wel tamelijk evenredig aan (hier: poging tot dichtbijzien) de jaren, zoodat men bij benahet verschil niet voortdurend dering al van te voren kan opgeheven werd. Dit is voor het weten wat voor een (lees)bril oog (beter: voor de persoon) iemand noodig heeft — indien vermoeiend. Het kan daarbij hij tenminste vroeger al geen geheel in ’t midden gelaten bril droeg! worden wair de kramp van Vetpuistjes. Vetpuistjes de accommodatie gezeteldis (zie (duitsch: Mitesserl, „komedoook bij bijziendheid en bij nen” zijn fafgophoopingen in Batesmethode). de uitvoergang van een talg-

De verziende zal dus geholpen klier. Zij komen over het geworden door een bril, die het heele lichaam voor en zijn als accomodeeren, het dichtbijha- zwarte ronde puntjes gemaklen, het verzamelen van hem kelijk te herkennen, het meest af neemt, overneemt; dit is de echter door het feit, dat zij uit bolle (convexe bril), een ver- te knijpen zijn. Vroeger gegrootende bril dus. De bril moet bruikte men daarvoor een horsterker vergrootend zijn naar- logesleuteltje, de schooljongen mate de persoon meer verziend neemt z’n twee nagels, de is (zie bij brillen). medicus neemt z’n „komedo-

Eenigszins verziend worden we nenquetscher”. Door hun donallen op lateren leeftijd (ook kere kleur kunnen zij het gelaat

Sluiten