Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vléeschboom

Vlektyphus

telijk wezen drager van een zelf- de patiënte er niets van en bewustzijn is, misschien zeggen worden ze toevallig ontdekt, dat daardoor ziekte van dier en Komen de klachten in de buurt mensch tenslotte zelfs niet te van de overgangsjaren, dan vergelijken zijn ? moet men weten dat de gezwel-

Dit zijn eenige vragen die ten- len nadien plegen te schrompeslotte niet alleen door de enke- len en te verdwijnen. In dien ling maar door de geheele we- tijd zal het dus een punt van tenschappelijke wereld beant- overweging zijn of de klachten woord moeten kunnen worden, een afwachten veroorloven of wil het vivisectievraagstuk in dat een eventueele operatie noohet juiste licht komen te staan, dig is. — Voor dien tijd wordt Vleeschboom. Een vleesch- een dergelijke ingreep alleen bij boom (myoom) is een gezwel min of meer ernstige klachten aan de baarmoeder (in de (b.v. sterk bloedverlies) toenolte, in de wand of aan de gepast, buitenkant), dat uit spierweef- Vlektyphus. Vlektyphus sel bestaat. Zelden is er maar komt vooral voor bij landveréén enkele aanwezig, meestal huizers, woonwagenbewoners zijn er verscheidene. Myomen enz.; in elk geval het meest onbehooren tot de goedaardige der de armere bevolking. De gezwellen (zie aldaar). ziekte wordt overgebracht door

Zij komen het meest voor bij de kleerluis; ontluizing van vrouwen, die de dertig gepas- have en goed der patiënten is seerd zijn. Het meest om de een eerste maatregel, overgangsjaren heen. Vrouwen Na een voorstadium van onbedie nooit kinderen gehad heb- paalde klachten, zooals dat bii ben neigen er meer toe. elke akute infectie ziekte voor-

Zy kunnen van kers- tot kin- komt of kan voorkomen treedt derhoofd groot worden. De ver- een zeer hooge koorts op. Er beschijnselen zijn zeer wisselend, staat verder een ontsteking der Sommige geven sterke bloedin- slijmvliezen der „bovenste gen (aanvankelijk versterkte luchtwegen” (neus, luchtpijp en menstruatie, later ook tus- bronchi). Na enkele dagen komt schentijdsche bloedingen), an- het uitslag op, waaraan de dere pijn, voor bij de mensis; ziekte haar naam dankt; roode weer andere geven last door ronde vlekjes, vrijwel niet verdruk °p de omgeving door hun heven, aan romp en ledematen, grootte. Meer dan eens merkt Hals en gezicht blijven vaak

Sluiten