Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voeding

Voeding

van tal van zijden bekeken en bestudeerd wordt. Ten deele gebeurt dit uit medische overweging, waar men ontdekt heeft, dat het aantal ziekten ten nauwste samenhangen met bepaalde kunstbewerkingen die het voedsel ondergaat, hetgeen voerde tot de leer der vitaminen. De vordering der physiologische scheikunde bracht een groote vooruitgang op het gebied van de diëetleer ten behoeve van vele stofwisselingsziekten, suikerziekte, nierziekten enz. Daarnaast, van geheel andere gezichtspunten uitgaande, ontstonden stroomingen in het voedingsvraagstuk van ethischen en aesthetischen oorsprong, zooals vegetarisme, rauwkost en dergelijke.

Eensdeels zijn deze te kenmerken door een categorisch begrip zooals: gij zult geen dieren dooden; anderdeels zoeken zij verband tusschen voeding en geestelijke geaardheid en beschouwen zoodoende een groot deel van het lot der menschheid afhankelijk van zijn voeding. Het verst hierin gaan de aanhangers van het Bircher-Benner-diëet, die het vleesch-eten als een bron van ongezonde processen in het lichaam en zoodoende ook van de moreele en andere euvelen van dezen tijd beschouwen. In schril contrast hiermee

staat de zedelijke beschouwing van vele modern-nuchtere menschen, vooral Amerikanen, wien van het voedsel tenslotte slechts de caloriën-waarde interesseert (d. w. z. de warmte, die het voedsel in ons lichaam kan produceeren en die tenslotte het nuttige effect ervan zou beteekenen).

Hiervan uitgaande dient gezegd, dat deze laatste opvatting toch neerkomt op een gelijkstelling van ongelijkwaardige grootheden. Een hoofdstuk uit de bijbel en een „Lord Lister” roman kunnen uit geheel dezelfde letters bestaan, niettemin is de werking wel een zeer verschillende. Dat twee voedselsoorten in een gelijk aantal scheikundig gelijke stoffen ontleed kunnen worden, leert ons niets over de structuur en de werking van het oorspronkelijke.

Zoo zal men er rekening mee hebben te houden dat het een groot verschil is voedsel te eten dat afkomstig is van een wezen dat in uiterlijk en structuur bepaald wordt door de geheele omgeving (geologisch en metereologisch), zooals een plant, of van een, dat opgebouwd is vanuit een totaal andere sfeer, n.1. uit die van het bloed en wat daarin werkt, zooals een dier. Men kan vleeschvoeding

Sluiten