Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwerpen (ingeslikte)

Voorwerpen (ingeslikte)

2500 calorie» per dag bij elkaar, toond is al een prestatie WeiniToch bleek het dat men daar- gen zullen ^hkunnenindenmee niet geheel uitkwam. Af ge- ken hoe iemand in staatis een zien daarvan dat de 2500 calo- lepel in te slikken, toch komen riën pas tot hun recht komen zulke wanhoopsstaaltjes voor, als zij Skiër smaken, waren er nogal eens bij zelfmoordpoaanduidingen dat men met I gingen. t .

Slel niet te schematisch kan Mcyfets

omgaan. Men had reedsha,I üles

de ervaring opgedaan dat te baby steeKt nu . .. .

sterk koken en te onzijdig in zijn mond Knikkers dobb voedsel ook, al voldoet het steenen, kralen enz. komen er

I^gts a.n de caloriémeaar- eten lustig («n ondar») weer de, tot tal aan ziekteverschijn- uit. Geen ang ,mk

selen kon leiden. Het voerde spelden schijnt de darm ook aan

S ^ i»Stn dat er nog te kunnen,«komen

bepaalde eigenschappen, even- de kop naar tueel stoffen, aan het of in het bui en. Gesloten «tUghe»^ voedsel noodig zijn, die wel spelden gaan ook^vaak goeO o-een caloriënwaarde hebben open dito blijven meestal in a maar toch een voorwaarde zijn slokdarm «teken en e “ en voor het leven en alleen in spoedig mogehjk chirurgisch

versche (nog „levende”) stoffen beter weg dan groot

voorkomen. Zoo ontstond het ge d g blijft

begrip vitaminen, en sedert let geia. „„ haturpn Komt

men bij de samenstelling van vaak in de maag hangem Kontó

het voedsel tevens erop (zie ook een ingeslikt voorwerp md m

bij avitaminosen) dathetgenoegl 2 a 3 g vork onder¬

stammen bevat. Het komt lastmg met een vork^onder^

hierbij niet zoozeer op “^v’e even een deskundig

hoeveelheid maar wel op een maar vrag . j

verscheidenheid aan. (Zie bl) maal komt het

Vitaminen en Rauwkost). I , «tukken voed-

Voorwerpen (ingeslikte). I v0.01’ .rg ■ de keel blijven Het is onwaarschijnlijk, wat er Ue . . . banaan bij een

«JsaWEsSSS-. ds

Sluiten