Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zenuwen

Zenuwziekten

het gewaarwordingsvermogen meer oppervlakkige lagen, in (tiideliik) verminderen door een armen en beenen zijn „rheumazeer lichte verdooving van het tisch”. Feitelijk wil deze diagzenuwstelsel waardoor de waar- nose dus zeggen dat men de neming doffer wordt. Dit ge- ware aard van de kwaal met schiedt b.v. bij de vele soorten doorziet.

broomdranken. Ook valeriaan Van werkelijk „zenuwen ,zewerkt in deze richting. nuwptjnen bijv. waarbij men

Een andere uitweg zou kunnen aan mag nemen dat “e z.iel“® zijn om de geheele ontvanke- nagenoeg uitsluitend zich in de lijkheid, het eventueele gebrek zenuwen afspeelt kan men spreaan wilskracht of beheersching ken bij den zweren vorm van te trachten te overwinnen, een neuralgische PlJ“*n" werkelijke karakterverandering den typisch in t V^1° P Tus na te streven. Onze tijd een zenuw op (•dtaM staat in het teeken van het on- zenuwen, aangezichtszenuwen geloof aan zulke mogelijkheden enz.) meestal aanvaUen en en aangezien een resultaat ten vaak jaren achtereen slotte alleen door den persoon vermindering of verergering, zelf^benrikt kan worden waarbij Dit tan ate «» men hem slechts den weg kan ziekte zoo blijven bestaan. (Zie wijzen, zullen voorloopig slechts bij neuralgie). weinigen deze weg bewandelen. Ten allen tijde echter is het Zenuwen. Hier is bedoeld: mogelijk, dat achter dergelijke ziekteverschijnselen, die men neuralgie*» zich pleegt te verklaren door het be- diepere (ernstiger) kwaal ver grip zenuwen. Wanneer men schuilt, die vroeg of laat aan bedenkt, dat iedere gewaar- den dag treedt wording slechts mogelijk is Zenuwziekten. In t alge

door dl aanwezigheid der ze- meen wordende gdi^ ge-

nuwen is het begrijpelijk dat scheiden groepen van ziekten men met de uitspraak zenuwen onder dezen "*a“

nooit ie's anf 'Sltd‘i""- doel^men er in den regel mee Ztls ml b«fw” rdS“L" iemand met een geoord zndo.

ST Vaak 'echter wordt

Sluiten