Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuigelingenvoeding

Zwangerschap

woorden of gedragingen. In- in de vrouw een o* ™" Integendeel is de kinderlijke con- vruchte eieren m t lichaam stitutie in dien tijd nog zóó teer draagt”,wordt daarmee gewezen en ontvankelijk, dat zelfs tot in op drie dingen. Ten eerste dat het lichamelijke toe verkeerde de vrucht (het „bevruchte ) invloeden, ook op moreel ge- ook op andere plaatsen dan in

bied, zich kunnen afdrukken, de baarmoeder kan zetelen, ten Voor een baby zijn goede ge- tweede, dat er een enkel-en een dachten en daden in de omge- meervoudige zwangerschap beving te vergelijken met zonne- staat en ten derde, dat zwangerschijn voor een plant. schap een bijzonderen toestand

Zuigelingenvoeding. (Zie beteekent. En met dezen dient voeding, kunstmatige). rekening gehouden te worden

Zuur (het). (Zie ook bij I Het optreden der zwangerschap oprispingen). „Het zuur” heb- merkt de vrouw in den regel ben beteekent, dat maagzuur daaraan, dat haar menstru

in den slokdarm terecht komt en (maandelijksche periode) uit-

daar een gewaarwording van blijft. Het komt, weliswaar voor

scherp branden te voorschijn dat dit niet dadelijk het gevallis,

roept. Het komt nu bij over- maar dan verloopt zij toch wel

tollige maagzuur afscheiding anders dan gewoonlijk, en «1 doorte zwaar voedsel,dattelang elk geval zal zij spoedig uitblij-

in de maag vertoeft of te veel ven. Bij de normale zwang»'

bewerking eischt (vette spijzen, schap nestelt het bevruchte ei

kool). — Echter ook wel door zich ergens in het slijmvlies^van dat het maagslijmvlies op zich de baarmoederenvu «u g-

zelf tot overmatige zuurpro- zamerhand de holte op. Zoolang

ductie neigt (wat volstrekt niet er nog een stukje ^vlies vr j

te w1iS,r maag”'e“ I iste>nog^kans ojT(geringe) man-

te^Ö^Se^ fele bafcandste ba*»-™zijn bekende middelen om het schijnselen behoort verder he zuur te binden. Het zijn natuur- gevoel van mi^ell^e^ en, J lijk slechts tijdelijke hulpmid- braken, vooral * e(“f

* - I erge vormen aan kan nemen;..

Zwangerschap. Wanneer Lichamelijk va“ ^JÏÏidw men in de leerboeken zwanger- sterkere pigmentatie (huidverschapeentoestandnoemt, „waar | kleuring) waar te nemen,

Sluiten