Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cultuur vond hierbij nooit tijd om zich te ontwikkelen, juist de cultuur, waarvan het Recht op Leven de grondslag wil verzekeren. Vele menschen beweren, dat de oorlogen niet uit te roeien zijn, de een praat het den ander na, evenzooals men in de wetenschap elkaar honderden jaren lang het meest verkeerde heeft nagepraat, maar zij vergeten, dat bij onze tot nu toe heerschende opvatting over politiek en wijze van regeeren speciaal echter het elkander afnemen van vreemd land met zijn inwoners dikwijls van een geheel ander ras, de oorlogen steeds zullen blijven. Meestal werden door bloedige oorlogen de landen afgenomen om later door bloedige oorlogen te worden heroverd. Alleen het Recht op Leven kan daaraan een eind maken, des te gemakkelijker omdat met enkelen uitgezonderd, de menschheid oorlogen en revoluties steeds meer vervloekt, voornamelijk omdat de wapens steeds verschrikkelijker worden. Van kinds af aan moet den mensch den zin worden ingeprent, dat zonder oorlog ons een relatief paradijs op aarde te wachten staat, met oorlog een soort van voortdurende hel.

Onze grootste fout is, dat wij een veel te hoogen dunk van onzen verworven vooruitgang hebben, en eigenlijk de waarheid is, dat wij het in moord en vernietiging het verste hebben gebracht. Onze evolutie kan nooit hooger worden, zoolang oorlogen bestaan. De mensch is lichamelijk volwassen, maar geestelijk zijn wij om een vergelijking te maken, nog niet verder in onze ontwikkeling dan kinderen van enkele maanden, die bovendien nog kwijnend zijn, totdat het Recht op Leven zal verschijnen. Anders blijven wij steeds in den ^bdogsoestand, d.w.z. steeds in oorlogen.

In alle geschiedboeken van alle landen heeft steeds het eigen land geen schuld aan den oorlog. En als er heelemaal geen middelen meer zijn om dat geloofwaardig te maken, zegt men, dat het vijandige land zich niet zelf kon regeeren, het vormde een gevaar voor het eigen volk,, of het bezit er van beteekende voor den aanvaller een levensvraag. Het is ook volkomen doelloos er over te twisten, wie een oorlog is begonnen om land te rooven, want de meeste landen deden het, het was het systeem en zoo mode. De monarch of veldheer, die de meeste landen en volken onderdrukte en de meeste veldslagen won, was de persoon, die het meest in

Sluiten