Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzien was en verscheidenen werden heilig verklaard of hebben zich zelf voor een god verklaard.

In de geschiedenis vindt men vele bepaalde persoonlijkheden, wier gewonnen veldslagen, in weerwil van het ontzaglik aantal dooden, 't volk dermate in geestdrift brachten dat het hen verhief op den troon. Wie bouwt op roem, heeft op nog minder dan op zand gebouwd. Zeer dikwijls moesten de groote gevechtsleiders zien, dat vele oorlogen doelloos waren en er alleen maar een geweldige schuldenlast overbleef.

Toen men vroeger als gymnasiast oude geschiedenis moest bestudeeren, deed men dit met een zekeren eerbied. Men moet intusschen toegeven, dat er zeker volgens hun manier van denken, destijds werkelijk edele menschen en bewonderenswaardige helden waren. Wat echter de geschiedenis zelf betreft, zoo kan men zich ternauwernood iets brutalers, wreeders en onedelers voorstellen: iets zoo vol moord en doodslag, giftmengen, martelen en folteren op de verschrikkelijkste manier, om maar iets te noemen, dat de visschen om ze smakelijker te maken, met menschen gevoerd worden, en vele keizers en koningen behagen schiepen in zulke afschuwelijkheden.

Onder andere koningen en in andere landen was 't gebruik bij den overwinnaar, om de burgers, die voor hun vrijheid hadden gestreden en hun steden tot het uiterste hadden verdedigd, onder nauwelijks uit te denken folteringen dood te martelen, zoodra de stad of vesting gevallen was. Als afschrikwekkend voorbeeld werd een gedeelte gespietst, een ander gedeelte levend de huid afgestroopt, en als het slachtoffer dan nog leefde, langzaam geroosterd. Vrouwen en kinderen werden eenvoudig afgeslacht. Een menschelijke eigenschap, die de dieren niet eens kennen, b.v. de eene hond bijt den andere dood, maar nooit de teven of de jonge honden. De uitdrukking onmenschelijk zou af en toe „ondierlijk" moeten heeten. Iemand, die bij ongeluk zware brandwonden heeft gekregen, en bij wie toen een gedeelte van de huid werd afgetrokken, zal zich de ontzettende pijnen kunnen voorstellen, die zoo'n mensch te verduren had.

Yele menschen zullen met een minachtenden glimlach beweren, dat het een domme zwartzienerij is om zulke dingen

Sluiten