Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van overtuigd, dat een dergelijke bemoeiing een utopie en daarom practisch onmogelijk was, omdat de verzekerden hun bouwvallige huizen of hun oude meubels eenvoudig zouden aansteken om nieuwe te krijgen. Zou in de middeleeuwen de afschaffing van de foltering niet voor een utopie zijn gehouden of eveneens een paar duizend jaren geleden het verbod om ontucht met kinderen te bedrijven, dat destijds wettelijk werd toegestaan!

Het bezwaar, dat niemand meer zal werken, zoodra het Recht op Leven is ingesteld, blijkt niet steekhoudend te zijn. Afgezien van het feit, dat de dokter een simulant zeer spoedig uit zal vinden, is de beste politie de vakgenoote zelf, want een nietsdoen, als men gezond is, wekt gerechte nijd, omdat immers de gezonde arbeiders indirect ook de belastingen van de zieke arbeiders betalen. Simuleeren zou ook als bedrog tegenover de gemeenschap strafbaar moeten worden gesteld. Het Recht op Leven zou — hierover bestaat geen twijfel — algemeen een sociaal meer waardevolle levensopvatting en daardoor ook een hooger eergevoel medebrengen. Er zouden dan niet meer veel normale menschen zijn, die er over peinzen, hoe zij op staatskosten kunnen luieren. Deze verwachting is des te meer gerechtvaardigd, daar er dan geen menschen meer kunnen zijn, die nadat hun de strijd om het bestaan is mislukt, voor niets meer terugschrikken in het leven en zooals de dagelijksche voorbeelden heden ten dage aantoonen, tot alles in staat zijn; men denke alleen maar aan het getal misdadigers aan den eenen kant en het getal gezinszelfmoorden uit nood aan den anderen kant, voorzeker een buitengewoon tragische toestand. Menigeen zal tegen zichzelf zeggen, dat nijd en afgunst nooit, noch bij arm noch bij rijk, uit de wereld kan geholpen worden, hetgeen deels ook zoo is, maar het Recht op Leven zal ook dit verzachten. De politieke verhoudingen van een land blijven hierbij geheel onaangetast.

Met de invoering van het Recht op Leven (verder aangeduid met R. o. L.) zal ook de tijd aanbreken, waarin de mensch vanzelf en om geheel natuurlijke redenen er geen belang meer bij heeft om landen en vreemde volken, die hem niet toekomen, te bezitten, ja waar een dergelijk bezit zelfs pijnlijk zou zijn.

Sluiten