Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts een gedeeltelijke verbetering van den toestand, want in deze lange spanne tijds van ongeveer 150 jaar is er niets verbeterd, integendeel, volgens de resultaten is het erger geworden, want de armoede, de strijd om het bestaan is gebleven. Daarenboven zijn de vreeselijkste uitvindingen gekomen; de macht is slechts verschoven.

De tweede belangrijke eisch is, dat als basis van de politiek en van het regeeringssysteem volgens den geest de Christelijke leer wordt genomen, hetgeen in de eerste plaats aan de geheime politiek een einde zou maken, want de politiek, zooals zij tgenwoordig wordt gehandhaafd, valt dan van zelf weg; onder de hedendaagsche omstandigheden is zij weliswaar niet anders denkbaar maar juist onder deze omstandigheden heeft zij steeds weer tot oorlogen geleid, omdat altijd enkele weinige de politiek maakten. Bij de openbare politiek spreekt de geheele natie mede. Alles wat geheim is bergt meestal reeds een gevaar in zich. Wij weten, dat een flinke diplomaat geen heilige mag zijn, maar wij weten anderdeels, dat uit het goede alleen het goede kan voortkomen, en dat het kwaad, precies zooals het bij ieder individu meestal het geval is, op den bedrijver van het kwaad zelf terugslaat. Ook de belanghebbenden bij den oorlog, die het publiek volgens handelsmanier angst aanjagen om het nog tot grootere wapeningen te brengen, wordt dan den grond onder de voeten weggenomen.

Het bijzondere voordeel van deze beweging is, dat zij voor het R. o. L. zonder eenige vijandige houding tegen wie het ook zij, godsdienst noch partij propaganda kan maken.

Als zij daarbij op de Christelijke zedeleer, volgens den zin, steunt, is daarmee iets zoo eenvoudigs, voor iedereen begrijpelijks geschapen, dat er, zoodra het R. o. L. een feit is geworden, een enkele jubelkreet van geestdrift door de wereld zal schallen, zooals sedert de kruistochten niet meer werd gehoord. Ofschoon ook deze op een verkeerd denken waren opgebouwd, want kinderen ten strijde te zenden tegen verschrikkelijke vijanden, is volgens onze hedendaagsche begrippen ondenkbaar.

Bij het R. o. L. nemen wij de Christelijke leer volgens den zin aan als richtsnoer van onze handelingen, een schoonere leer bestaat er niet en alleen goeds moet er uit voortkomen.

Sluiten