Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog zoo klein, om het E. o. L. in te stellen, dan lijdt het geen twijfel of dit zou geweldige afmetingen kunnen aannemen. Hoewel het in verschillende landen oeconomisch beter gaat, behoeft men daar geen rekening mede te houden, want automatisch moeten vroeg of laat weer normale verhoudingen intreden, in elk geval de begrippen rijkdom, prijs en leven en andere moeten zich automatisch in elk opzicht aanpassen, onverschillig wat ons nog te wachten staat, daarom hoeft de vestiging van het R. o. L. geen betere tyden af te wachten. Ik ken in Europa een land, dat in den oorlog neutraal bleef en thans sterk gedevalueerd geld heeft, maar wat de prijzen van voedingsmiddelen, huur, enz. betreft, zeker het goedkoopste land van de wereld is, omdat het geen rijk land is, heeft men zich op schrandere wijze aangepast aan de omstandigheden.

Men moet ook nooit probeeren om de noodzakelijke poëzie van het leven uit te roeien. Ofschoon in ons leven veel schijn is, zoo hebben wij deze toch noodig, al straalt ook deze schijn af en toe uit van anderen. Deze schijn is zoo teer en gevoelig, dat ook onze heiligste gevoelens en situaties dikwijls door de kleinste gebeurtenissen vernietigend en ontnuchterend werken. Het zou ons te ver voeren om hierover uitvoeriger te schrijven, maar hij helpt ons over menig moeilijk oogenblik in het leven heen te komen, dat wij anders niet zouden kunnen verdragen.

Wanneer in een of meer landen de meerderheid van de inwoners door stemming overgaat tot het R. o. L., dan moet men er rekening mede houden, dat er nog andere burgers in het land met andere politieke richtingen overblijven en was het land b.v. een monarchie, dan kan de vorst in elk geval bij feestelijkheden rustig en zonder incidenten iri zijn gouden pronkkoets, omringd door zijn ministers, officieren en gezanten in gala uniform uitrijden, eveneens bij de presidenten in de republieken enz., want bij de overgebleven politiek anders denkenden is de scherpe kant van nijd en haat reeds door het verzachtende R. o. L. afgesleten, en wordt het R, o. L. pijnlijk gerecht doorgevoerd, dan dient er rekening mede gehouden te worden, dat deze burgers zich ook vrijwillig bij het R. o. L. aansluiten. Zoo blijft ons dan de zoo noodige poëzie, die ook nooit geheel uitsterft, omdat bijna

Sluiten