Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle menschen, gelijk tot welke politieke richting zij behooren, veel honden van romans, tooneelspelen en filmstukken, waarin vorsten een rol spelen of figuren als b.v. Lohengrin voorkomen. Het ligt in onze natuur om het hoogere of wat ons hooger toeschijnt, interessant te vinden.

Wie alles in eens wil veranderen en afbreken, sleept zich zelf mee, en bereikt niets wat duurzaam is. Wie echter werkelijk praktische verbeteringen en aannemelijke compromissen brengt, zal succes hebben. Het is de moeite waard mede te werken, dat de bloedige barbaarsche zon ondergaat en de vriendelijke zon van een betere, meer verstandige manier van denken opkomt. Tot nu toe waren alle dergelijke pogingen slechts succes in schijn beschoren. Werkelijk goede uitkomsten kunnen eerst volgen als de ouders, de scholen en de Staat op de juiste wijze, gegrond op het E. o. L. ingrijpen.

Het wordt nu tijd, de gevolgen van onze natuurdrift, van onze geërfde eigenschappen te ontleden en aan een studie te onderwerpen, om datgene wat ons belet om betere menschen te worden, zooveel mogelijk af te leggen. In de eerste plaats gaat het hier om de vergeetachtigheid — men kan het ook aanpassingsvermogen noemen — die ons de natuur mee moest geven. Zonder dit zouden wij nooit over den dood van een geliefd kind, van een vrouw of van de ouders heenkomen, en zouden wij niet meer geschikt zijn om te leven. Wij zouden steeds aan het sterven moeten denken, alls levensvreugde verliezen en somber zitten te peinzen, maar het vergeten heeft ook een groot nadeel, want wij vergeten heel gauw de vreeselijkste ellende en wreedheden van vroegere tijden en oorlogen. De kreten van de slachtoffers uit het verleden dienen echter niet vergeefsch te zijn geweest. De natuur schept het leven zoo eenvoudig mogelijk, praktisch en — terloops opgemerkt — zonder te letten op aethetica, bovendien gaat zij nog zeer berekenend te werk en geeft ons alleen het allernoodzakelijkste. Men kan niet verlangen, dat zij bij de gave van het vergeten nog uitzonderingen maakt. Wij moeten echter ten aanzien van die barbaarsche folteringen, van die roofmoordlusten beslist uitzonderingen maken en wij mogen het instinct niet blindelings gehoorzamen, maar moeten de natuur herzien en op onze hoede zijn voor' de valstrikken, die de natuur aan ons bestaan legt, en

Sluiten