Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn kind toch maar nooit geboren". Maar ook hier bestaan uitzonderingen, want er zijn moeders, die met vreugde en tjrots, en al wisten zij vooruit hoe het einde zou zijn, - hun zonen aan het vaderland willen ten offer brengen. Voor zulke verheven gevoelens dient men zich ondanks de hedendaagsche opvattingen, die wel af en toe anders zijn, eerbiedig te buigen. Op het treurige feit, dat juist de krachtigste, moedigste en energiekste en somtijds de edelste menschen door zulk een lot verloren gaan en de menschheid vermindert in waarde, kan niet dringend en dikwijls genoeg gewezen worden. In de landen waar het getal inwoners terugloopt, moest de belangstelling voor het R. o. L. het grootst zijn, omdat, wanneer de oorlogen niet ophouden, die anders periodiek voortdurend terugkeeren en waarbij steeds de krachtigste mannen van de natie vallen, zulk een land na honderd jaren sterk zal ontvolkt zijn. De bijzondere aard van het volk zou zoo tamelijk verdwijnen en daarvoor in de plaats zouden millioenen genaturaliseerden en buitenlanders van gemengd bloed van alle naties het land voor het grootste gedeelte beheerschen. Voornamelijk wanneer het een land betreft, dat ons b.v. in kunst en literatuur veel groots heeft gegeven, ja dat honderden jaren toonaangevend was, in de geheele wereld en in kunst nog heden ten dage niet is overtroffen, dan zou dit voor ons allen een zwaar verlies beteekenen, als zoo'n land langzaam onderging. Alleen 't R. o. L. kan dit verhoeden.

Maar zelfs hiermee is het lijden nog niet gedaan. Velen worden blind, verlamd of verminkt, duizenden gaan aan epidemieën, aan aardrampen, branden, scheepsrampen, mijnongelukken, overstroomingen, auto-, vliegmachine, spoorwegongelukken te gronde. Wie zoo iets heeft meegemaakt, zal nooit meer de kreten van ontzetting en het geroep om hulp van het brandende, in elkaar gedrukte menschenkluwen kunnen vergeten, moord loert allerwegen, tuchthuis en gevangenis dreigen, waarbij menigmaal den onschuldige. Velen hebben angst voor het sterven en voor het lot na den dood. De gelukkigste menschen zijn zij, die zich door hun waar en vast godsvertrouwen berusten in alle, zij het nog zulke vreeselijke gebeurtenissen schikken. Zulke menschen zijn werkelijk benijdenswaardig. Ik zal nooit den diepen indruk

Sluiten