Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra het R. o. L. is ingesteld, zal de mensch tengevolge van de betere voeding ook aan minder ziekten onderhevig zijn, de verpletterende zorgenlast, die als een nachtmerrie op menigeen drukt, en zoo menigeen tot een beest maakte, zal van ons af zijn gewenteld en de levensvreugde zal terugkomen. De gedachte, dat de natuur de menschheid of dat deze zichzelf zou kunnen uitroeien, verliest dan minder aan beteekenis en waarde. De mensch zal in veel mindere mate een mislukte proef van de natuur gelijken, zoodra het onzinnige er maar op los onderzoeken en uitvinden een einde heeft genomen. Zooals in de natuur, komen ook hier uit de veranderde, verbeterde gedragslijn andere, betere uitslagen voort. Men heeft zich half dood overwonnen in den oorlog en zal zich nog dood uitvinden. De rekening kan niet kloppen, als er tegelijkertijd met een wonderbaarlijke geniale uitvinding, zooals onder meer de inspuiting van Pasteur tegen dolheid en andere grootsche uitvindingen, een andere wordt gedaan, die het mogelijk maakt, vele duizenden menschenlevens met één slag te vernietigen.

Het leven der wereld, dat heden ten dage aan den wortel ziek is, zou dadelijk genezen zijn, en opnieuw beginnen te ontkiemen, en het R. o. L. zou een bijzonder goed beginpunt zijn om de verbroedering van vele landen om te zetten in de praktijk en eerst de door ons allen geliefde gedachte, het „vereenigde Europa" of gedeeltelijk te verwezenlijken, waarbij dan langzaam het begrip van grenzen zou verdwijnen. Een principieele bepaling van de aan te nemen houding tegenover de landen met koloniaal bezit, zou voorbarig zijn, wij moeten vóór alles er naar streven om de beweging zelf sterker te maken. In elk geval ligt het voor de hand, dat het R. o. L. in de koloniën ook voor beide deelen even bevorderlijk kan worden, zonder dat de oude, dikwijls honderdjarige rechten en overeenkomsten worden veranderd en aangetast, daar anders onmiddellijk chaotische toestanden voor beide partijen niet uit zouden blijven.

Een .blik op de nijverheid in het algemeen bewijst, dat ook het voordeel, dat ons de nieuwe geniaal uitgedachte machines had moeten brengen, gedeeltelijk op een drogbeeld berustte. De nieuwe machines noopten de fabrikanten om tot vijftig procent en meer van hun arbeiders te ontslaan.

Sluiten