Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het algemeen en in liet bijzonder ook voor den Staat is daaruit onheil genoeg geboren, niettegenstaande de koopwaar veel goedkooper werd. In dit geval was ons brein werkelijk, tenminste gedeeltelijk de vijand van ons lichaam, het schiep een levenloos arbeiderssurrogaat, ons brein beval ons zijn stalen arbeider, de machine, te scheppen, terwijl de menschelijke arbeider dikwijls in ellende kwam en met zijn gezin menigmaal daaraan te gronde ging. Ook hier kunnen alleen maar internationale wetten helpen. Daarentegen zal het natuurlijk niemand invallen om alle mchines eenvoudigweg te verbieden.

Dat de wetenschap ons vrij zou maken, hetgeen zelfs als zinspreuk prijkt boven een Universiteit, is een dwaling. Alleen een wetenschap onder meest scherpe controle kan ons vrij maken, alleen het R. o. L. kan beletten, dat een groote, nieuwe uitvinding in slechte handen komt en misbruikt wordt tot dwingelandij, daar moet de menschheid maar eens goed over nadenken. Hoe schitterender en genialer onze uitvindingen nog zullen worden, hoe grooter de kans bestaat, dat wij onze menschelijke vrijheid zullen verliezen.

De menschen zijn veel wreeder dan de dieren, waarvan de planteneters de meest onschuldige zijn. Als een dier soms wreed is, gebeurt dit altijd om een bepaalde oorzaak en voor een bepaald doel, maar nooit uit plezier om te kwellen als de mensch. Wanneer de adelaar b.v. speurt, dat er mist komt, brengt hij verscheidene hazen in zijn roofhol. Daar laat hij ze zwaar gewond maar altijd nog levend liggen, opdat zij versch zullen blijven. Waar we onzen blik ook slaan, in het water, in de lucht, boven en onder de aarde, overal ziet de mensch, dat het leven zich voor zijn opbouw en instandhouding van onbeschrijfelijke wreede en afschuwelijke middelen bedient, daar de kern van alles berust op elkander te vernietigen bij alles wat leeft op aarde. In de anorganische planetenwereld schijnen dezelfde principes of dergelijke te heerschen. De natuur spreidt over dit alles voor ons een dun tooververnis, en de misleiding gelukt haar, in de .eerste plaats bij de jeugd. De dag zou echter kunnen komen, waarop geen mensch zich meer iets voor laat tooveren en te weinig voordeelen en te veel nadeelen in het leven ziet, geen eigen vermeerdering meer wenscht en uitsterft. Alleen het R. o. L. kan onzen toestand dermate

Sluiten