Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbeteren, dat voor ieder denkend mensch de voordeelen in de meerderheid komen.

Voer het beest en het wordt tam. Voer de menschen en zij zullen eveneens tam worden en de ruwe beestachtigheid van hun oertoestand afleggen, men geve den menschen dus het R. o. L. Het leeuwenwelp, dat een mijner vrienden in het oerwoud vond en met de flesch of door een teef en gekookt vleesch groot bracht, ontwikkelde zich tot een reusachtig dier, dat niettemin de speelkameraad van zijn tienjarig dochtertje is geworden.

Het is duidelijk, dat een omwenteling zooals het R. o. L. met zich zou brengen, niet met een volslagen uitgewerkt programma kan beginnen. Commissies, die zich ook aan bepaalde onderdeelen wijden, zullen het begin moeten vormen, dan komt het een vanzelf uit het andere voort, alleen enkele onvermijdelijke propagandamiddelen moeten vast staan, in de eerste plaats verscheidene kernspreuken over het R o.. L., die later door werkelijke schrijvers in de juiste woorden moeten worden uitgedrukt.

Tot beter begrip voeg ik hier nog een samenvatting voor de jeugd bij.

„Wij meisjes en jongelui behooren tot de nieuwe partij van Recht op Leven, en verklaren: Nooit zullen wij vergeten, dat door het naïeve, tegenstrijdige, barbaarsche denken van vroegere tijden een wreede, vreeselijke wereld ontstond. Hierin heerschte willekeur en onrecht, hierin werden geest en lichaam gefolterd, hierin maakte de angst vele menschen tot huichelaars. Deze donkere tijden schiepen leed om leed, totdat eindelijk het R. o. L. gegrond op de Christelijke leer aan menschen leniging en verlossing van hun ellende bracht en onze hartstochten in zegenrijke banen leidde. Noch oorlog noch revolutie zullen voortaan ons aller leven en levensvreugde in gevaar brengen. De menschen van alle landen komen steeds dichter bij elkaar. De levensvoorwaarden worden eenvoudiger en beter, zoodat de man vrij en fier zijn weg kan gaan en de vrouw haar werkelijke innerlijke roeping kan volgen.

Wij zullen verder nooit vergeten, dat er ook in de laatste oorlogen en revoluties de vreeselijkste manier van folteren werd toegepast, en dat dit de zuivere waarheid is. Wij zul-

Sluiten