Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len het ons aangeboren „vergeten" waar noodig overwinnen en zullen deze gruweldaden indachtig blijven, totdat het R. o. L. voor de meesten een recht is geworden.

Wij meisjes en vrouwen zullen voortaan ons innerlijk waar gevoel volgen, wij zullen niet meer door een onzedelijken druk op een afhankelijke plaats geduwd, ons niet meer tot verstandshuwelijken om maar bezorgd te zijn laten dwingen. Wij zullen geen haat tegen andere volken plaats geven in ons binnenste, want wij weten uit ervaring, dat het alleen maar de geheime diplomatie is, die ons wil voorschrijven, wat wij heden als bondgenooten vurig moeten liefhebben, en morgen als vijanden van liet vaderland even vurig moeten haten. Wij weten, dat dit alles op een schaakspel lijkt, dat generlei gevoel maar enkel berekening eischt, en dat het daarbij gaat om het grootst mogelijke voordeel van enkelen, of van een bepaalde klasse, die noch sympathie noch antipathie kent."

Verder zou men een geïllustreerd boek moeten uitgeven, waarmee ik reeds begonnen ben, dat alle wreedheid, die aan dier en mensch in vroegere en tegenwoordige tijden is begaan, duidelijk voor oogen stelt. Natuurlijk moet dit in een voorzichtigen vorm gebeuren, zoodat het materiaal van het boek volkomen geschikt en genoeg is om bij jonge lieden den gewenschten indruk teweeg te brengen. Het boek moet menig vreeselijk feit toonen, in plioto, gravure en tekst, dat te wijten is aan het verkeerde denken van ons en van onze voorvaders, en moet ons leeren hiervoor afschuw te krijgen. De jonge lieden zullen, zoodra zij het; meermalen hebben gezien, de gruwelen nooit meer vergeten en zoodoende is het doel van dit boek der ellende bereikt, want het is een feit, dat onze aanleg er op doelt om alles wat vrees en afgrijzen verwekt, zoo gauw mogelijk uit de gedachte te doen verdwijnen. Voor menig menschelijk gevoel moge dit vergeten zelfs noodzakelijk zijn, maar deze vergetelheidsblokkade moet voor de gruwelen van oorlog en revolutie beslist worden opgeheven. Er zullen zeker al te teerhartige ouders zijn, die verontwaardigd zullen weigeren om hun kinderen zoo'n afgrijselijk prenteboek te laten zien. Zij wachten zeker liever tot er weer oorlog en revolutie uitbreken, die hun kinderen zullen afslachten. Juist door het lezen van dergelijke

Sluiten