Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat wij ons kanten tegen een gedeelte van het vergeten is zeker tegen de natuur. Hierbij aan erge gevolgen te denken is overbodig, want ook iedere operatie is tegen de natuur, die de bedoeling heeft den betrokkene te doen sterven. Alleen de veroveringen op medisch gebied hebben het belet. Het rooken, de alcohol, de bedwelmende giffen,, dit alles is tegen de natuur. De redding van een kind, dat gestranguleerd ter wereld komt, van een drenkeling door kunstmatige ademhaling, is evenzeer tegen de natuur. Waarom zullen wij dus geen middelen en wegen zoeken om ons verderfelijk vergeten tegen te gaan. Waarom zal men.de menschheid niet in den scherpsten vorm, dus in die overeenkomstig de waarheid voorlichten, en de eigenschappen die de natuur ons verleend heeft, aan een bijzondere studie onderwerpen, zoodat wij te weten komen, welke wij veranderen, welke wij gedeeltelijk en welke wij geheel moeten opgeven?

Niettegenstaande de erkende groote resultaten, die onze wetenschap door de vivisectie bereikte, is de manier waarop zij deze uitvoert, een smaad zonder weerga. Hoewel ernstige menschen tijd, kracht en geld gewijd hebben aan de afschaffing of verzachting van de vivisectie, zoo zijn de resultaten toch niet groot. Is het niet een schande en een vreeselijke gedachte, dat ieder, ook de domste onhandigste en af en toe perverse menschen het recht hebben dagelijks tienduizende proeven met levende dieren, waaronder een zeer groot aantal honden, ook in hun particuliere woning te doen, in stukken te snijden en hun bij die proeven de stembanden door te snijden om niet te hooren hoe zij huilen van pijn. Men kan zich niet voorstellen, wat zoo'n bezitter van een weggeloopen hond zou doen, wanneer hij het dier in een laboratorium zou terugzien, vastgebonden op een plank met doorgesneden stembanden en met gruwelijke verwondingen. Men moet niet eerder rusten voordat onze beste en trouwste vrienden, de honden, wezens, die gelijksoortige eigenschappen en hartstochten als wij zelf hebben, niet meer voor zoo iets worden gebruik. Deze trouwe schepsels vol aandoenlijke liefde staan ons te na om gefolterd te worden en de dag zal komen, dat dit wettelijk wordt verboden, ook dat de hond niet meer als stuk meubel beschouwd zal worden, maar meer als een familielid, en juridisch niet meer verpand kan worden.

Sluiten