Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder kunnen en neervallen, worden de pooten soms opzettelijk gebroken, opdat een ander er geen voordeel meer uit zou kunnen trekken. Het medelijden, de edelste menschelijke eigenschap, verkwijnt hierdoor. Het samenleven der menschheid zal alleen mogelijk zijn, als wij de beschermende maatregel, die de natuur ons geschapen heeft, beter toepassen.

Groote geboortecijfers zijn in alle tijden de oorzaken van oorlog en verdrukking geweest. Er is een land, dat heden ten dage volstlrekt niet meer weet, waar zij met hun overbevolking heen zullen en het heeft tot eiken prijs land noodig. Alleen in 1932 zijn er over het millioen zielen en niet alleen zielen, maar ook eters, bijgekomen. De zoogenaamde expansie oorlogen zijn bij een dergelijke overbevolking bepaald onvermijdelijk totdat het R. o. L. verschijnt.

Ook in Europa zijn er landen, waarvan de bevolking dermate toeenemt, dat over korten of langeren tijd iets moet gebeuren om heel ernstige complicaties te voorkomen. Intnsschen zijn deze complicaties ingetreden. Daarentegen zijn er landen, ja zelfs werelddeelen, waar ontzaglijke massa grond, millioenen hectaren vruchtbare aarde en goede klimatische verhoudingen braak liggen. Een immigratie naar deze landen is echter alleen toegestaan aan hem, die over een voldoend grondkapitaal beschikt, wat onder de hedendaagsche omstandigheden wel begrijpelijk is. Zoodra echter het Recht op Leven is ingesteld en begrippen zooals ras en patriotisme eenigszins andere vormen hebben aangenomen, zullen ook dergelijke vragen door een wederzijdsch vergelijk in elk geval worden opgelost. Het Recht op Leven zal zijn voornaamste oogmerk op het voorkomen van verhoudingen richten, waarin de menschen op een gedeelte van de aarde moeten verhongeren, terwijl op een ander de levensmiddelen worden vernietigd; verhoeden, dat een land zucht onder zijn overbevolking, terwijl in een ander reusachtige grondoppervlakten braak liggen. Op den duur kan deze immoreele toestand toch niet blijven, de geheele menschheid zal er tegen opkomen. In ieder geval is er nog genoeg voedsel voor honderde millioenen menschen meer op aarde als het goed wordt verdeeld.

Bij het R. o. L. zal de bittere strijd om het bestaan en daarmee de nood ophouden. Gevoel voor het gezin is stellig

Sluiten