Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ons het belangrijkst, maar de armoede, die niet alleen direct en indirect aan het leven van den mensch knaagt, verstikt ook de vrede in vele gezinnen. Moest dit feit alleen al niet veel menschen tot nadenken brengen? Moesten er niet menschen te vinden zijn, die zich ernstig met het Recht op Leven bezighouden? Zijn de voordeelen niet buitengewoon groot, zoodat het tenminste de moeite zou loonen om het te probeeren? Tenslotte kunnen alle groote dingen op betrekkelijk kleine oorzaken worden teruggebracht. Er zijn toch personen, die belang stellen in schaakclubs en alle mogelijke comité's voor een menigte meer of minder gewichtige aangelegenheden. Iemand, die over de noodige energie wat propagandistische aanleg en een weinig redenaarstalent beschikt, zou dus aanhangers voor het R. o. L. kunnen vinden, misschien meer dan hij te voren vermoedt. Voor deze waarschijnlijkheid spreekt het feit, dat enkele zeer beschaafde personen, die met het idee van deze brochure vóór het ter perse gaan, kennis maakten, aan mij geestdriftige brieven van instemming hebben geschreven. Nooit is er, zoo schreven zij, een idee geweest, die gemakkelijker te propageeren valt, een idee, die geenerlei vernietiging eischt om het nieuwe leven te verschaffen, die zich noch tegen een of anderen godsdienst noch welke partij ook keert, maar op grond van het bestaande de daadzaken opnieuw samenstelt. Over één punt waren de meeste het eens, dat namelijk de mensch van tegenwoordig eerst zijn masker en het verkeerde denken, dat hem tot dit masker bracht, zou moeten afdoen.

De bezitter van een krant schrijft: „geweldige gedachten doorkruisen uw geschrift"; een vakman schreef mij: „uw gedachten zijn van grooter waarde voor de menschheid dan het meeste wat in de laatste jaren is geschreven." Een rechter schreef mij: „De inhoud van uw manuscript is ongemeen interessant". Een leeraar van het grootste en bekendste staatsinternaat van een land schrijft: „de gedachten in uw boekje zijn gedeeltelijk grootsch".

En andere meer.

Of deze critieken nu overdreven of juist zijn, kan ik niet beoordeelen, wel kan ik hopen, dat nog andere menschen deze gedachten voor onze redding houden, omdat onder tien lezers, die het manuscript voor het gedrukt was, lazen en

Sluiten