Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig, alles hangt er van af, aan welke adressen men het stuurt, leesinrichtingen, mannen- en vrouwenverenigingen tegen den oorlog, studentensocieteiten en de pers en leeszalen, vereenigingen van dierenbescherming, antivivisectie, leeraren (essen), alle politieke vereenigingen. Verdere nadere uitvoerige inlichtingen verzoek ik beleefd voor dit geval aan Dr. J. Taunay, palais Madrid, VII étage, Cannés a.M. Frankrijk te zenden.

Een zeer belangrijke taak voor de stichters moest ook liggen in de poging om andere vereenigingen, onverschillig tot welke richting zij behooren, zoowel politieke partijen onverminderd hun kleur, er toe te brengen, het R. o. L. in hun program, op te nemen. Dit is zonder meer mogelijk, want het R. o. L. is neutraal algemeen goed en kan alleen er toe dienen om de menschen nader tot elkaar te brengen. De kerngedachte van alle politieke partijen is tenslotte altijd het R. o. L. geweest: ieder politiek program richt zich op de een of andere manier tegen armoede en onderdrukking, al beloofde men in dit opzicht meer dan men kon nakomen. Ik zelf ben 70 jaar en te oud om verder iets voor de propageering te doen, maar een ieder, die in het R. o. L. belang stelt, staat mijn tijd om mee te werken geheel kosteloos en overal gaarne ter beschikking.

Een der weinig heuglijke gevolgen van den oorlog is ook de verandering in de maatschappelijke omgangsvormen, vooral onder de jeugd. De menschelijke betrekkingen hebben in verschillende landen iets ingeboet aan takt en fijnheid en plaats gemaakt voor een studentikooze manier van doen en een al te groote vrijheid, die zooals altijd ook hier niets goeds stichtte. Menig meisje en menige vrouw heeft daardoor aan aantrekkingskracht verloren; en de achting van den man werd er niet grooter op, die hij aan de latere! moeder van zijn kinderen verschuldigd is. Deze achting kan nooit hoog genoeg worden aangeslagen, want op haar rust het menschelijke gezinsleven, het hoogste wat de mensch bezit. Als heden ten dage b.v. Beethoven of Schubert ter wereld zouden komen, menschen, wier muziek ons in een hooge stemming bracht, ons over veel moeilijkheden heen hielp en ons onvergetelijke schoone uren heeft bereid, zij

Sluiten