Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keerde denken en de vreeselijke uitvindingen opgeeft, hij volgens de resultaten onder het dier moet komen te staan. Daarentegen is het een feit, dat hoe rooskleuriger onze levenstoestand is, hoe vroolyker en gelukkiger onze oogen zullen glinsteren, des te hoogere trap zullen wij menschen innemen en omgekeerd. Tot nu toe is het aan deze leer niettegenstaande alle moeite niet gelukt om den vrede op aarde te verkrijgen. Twee duizend jaar hebben wij elkaar ook wederkeerig afgeslacht en om de juiste uitlegging van de leer in barbaarsche onverdraagzaamheid uit onnoozele oorzaken bloedige oorlogen gevoerd, waarop nog de wraakoorlogen volgden. De kerken waren vol biddende menschen, die van God vurig de vernietiging van den vijand afsmeekten, van denzelfden God, aan wien deze vijanden dezelfde bede richtten.

De vrijheid van geloof is heden ten dage in alle landen gewaarborgd en nu is ook het tijdstip gekomen, waarop de Christelijke leer haar innigste, haar oorspronkelyke doel, de vrede op aarde, kan bereiken. Wanneer deze veronderstelling juist is, dan is de uitkomst verzekerd, want het is overeenkomstig een logische wet, die wij nogmaals herhalen, dat onder natuurlijke voorwaarden uit goede handelingen alleen goede gevolgen kunnen ontstaan. Of zij, die het Eechti op Leven helpen instellen, vroom zijn of niet, is, zooals hiervoor reeds werd gezegd, van geenerlei beteekenis; de leer en het' Recht op Leven gaat de geheele menschheid aan en het gaat om de redding van den mensch.

i

Sluiten