Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPROEP.

Terwille van de goede zaak zou ik een ieder, die deze brochure leest, dankbaar zijn, indien men mij mogelijke fouten verbeteringen, nieuwe gedachten enz. wilde mededeelen, om in een nieuwe oplage te gebruiken. Eveneens zou het van het allergrootste nut zijn, wanneer couranten zoo vriendelijk wilden zijn, een korte bespreking te geven.

Ook iedere critiek, hoe zij ook moge uitvallen, kan mij ook maar in het minst kwetsen, hoogstens eventueel van nut zijn.

Verder gaat het hierom dat aan deze heerschende barbaarschheid een einde moet komen, het kan en mag zoo niet verder gaan. De gansche wereld holt naar haar ondergang en niemand schijnt meer in staat te zijn dit gruwelijk feit tegen te houden, hoewel velen het met angst en beven zien.

Het huiveringwekkende onrecht, dat vele levende wezens, zoowel menschen als dieren in onze huidige zoo „verlichte" tijden wordt aangedaan, kan niet blijven voortduren of het zal tot een geweldige catastrofe voeren. Er moet iets worden gedaan, wij allen over de geheele wereld moeten de handen ineenslaan om het gevaar dat dreigt te keeren. Wij zijn verblind, wij zijn verdoofd door het brute geweld, dat eensdeels en niet eens in groote meerderheid de menschheid naar den ondergang voert.

Ik wend mij niet tot degenen, die misschien wel het wreede lijden van mensch en dier kennen, maar zich principieel niet met zulke gruwelen bezighouden om hun rust en behagelijkheid niet te verstoren, hetgeen echter mede de grootste belemmering was, zoodat wij ons nog in den oertoestand bevinden, neen, wij wenden ons alleen tot degenen, die uit innig medelijden' diepvoelende menschen zijn, die

Sluiten