Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT EERSTE DRUK

Dit boek is bestemd voor Middelbare scholen in Nederlandsch-Indië. Het bevat een beknopt overzicht van de verschillende economische leerstukken en in aansluiting daarmede heb ik een beschrijving gegeven van de toestanden in de verschillende streken van de Archipel, waarbij ik telkens heb gewezen op de tegenstelling tussen de oorspronkelijk inheemse en de uitheemse productiewijze.

Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Prof. J. van Gelderen voor zijn waardevolle opmerkingen, mij omtrent de samenstelling van een dergelijk leerboek verstrekt.

Magelang, October 1932. STIKKER.

VOORBERICHT TWEEDE DRUK

Door mijn Europees verlof heb ik gelegenheid gevonden dit leerboek aan te vullen met in Nederland beschikbare gegevens uit litteratuur, welke ik uit den aard der zaak in mijn standplaats in Indië niet kon raadplegen. In verband hiermede en tevens naar aanleiding van opmerkingen, welke ik mocht ontvangen van degenen, die zich de moeite gegeven hebben mij hun oordeel over de eerste uitgave kenbaar te maken, zijn verschillende gedeelten van de eerste uitgave enigszins omgewerkt. Aan allen, die mij gesteund hebben bij deze werkzaamheden, betuig ik hiermede mijn hartelijke dank.

Amsterdam, Januari 1934. STIKKER.

VOORBERICHT DERDE DRUK

Deze druk is vrijwel gelijk aan de tweede druk, met uitzondering van de wijzigingen, die nodig waren door de crisiswetgeving van de laatste jaren en de reorganisatie van het Volkscredietwezen. Van de opmerkingen, mij toegezonden door Dr. E. de Vries te Batavia, naar aanleiding van de 2de druk, heb ik een dankbaar gebruik gemaakt.

Bandoeng, April 1936. STIKKER.

Sluiten