Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inspanning. De behoefte om een groot huis te bezitten, fraaie kleren te dragen, gasten rijkelijk te onthalen, hieraan kan alleen worden voldaan door goederen. Die goederen kunnen alleen worden verkregen door meer inspanning te verrichten dan men voor de bevrediging van de levensbehoeften nodig heeft.

De extra-behoeften, die zich bij de mensen voordoen vorderen derhalve de inspanning van krachten, die anders niet gebruikt zouden worden en hoe meer een mens al zijn krachten gebruikt, des te meer zal hij zijn lichaamskracht ,,trainen" en zijn denkvermogen ontwikkelen.

Uit het bovenstaande blijkt, dat men zijn levensbehoeften kan bevredigen door goederen (voedsel, kleding, huisvesting, drinkwater, zeep, medicijnen enz.) en dat de extra-behoeften kunnen worden bevredigd op twee manieren n.1.:

i°. door inspanning, die op zichzelf bevrediging geeft, dus:

door sport of spel.

2°. door goederen (sieraden, fraaie kleren, een kostbaar gemeubileerd huis).

Ook de extra-behoeften zijn niet bij alle mensen gelijk. Dc extraDe kracht, waarmee zij zich doen gevoelen, (hun intensiteit) en ^e„°^nbij hun verscheidenheid hangen ten nauwste samen met het alle mensen karakter, de zeden en de gewoonten van de mensen. gelijk.

Nu leveren de economische vraagstukken, welke zich in Indië voordoen, grote moeilijkheden op, doordat dit eilandenrijk bewoond wordt door mensen van zeer verschillende landaard, karakter, zeden, gewoonten en trap van ontwikkeling.

De inheemse landbouwer op Java, die ver van de grote steden op een moeilijk bereikbare berghelling woont, kent slechts weinig extra-behoeften; hij gevoelt zich reeds tevreden,

wanneer hij voldoende voedsel heeft, wanneer hij over enige behoorlijke kledingstukken kan beschikken en bij bijzondere gelegenheden zijn familieleden en vrienden op een eetpartij kan onthalen.

De Inlandse chauffeur, die te Soerabaia woont, heeft meer extra-behoeften; hij wil, dat hij en zijn gezin keurig gekleed zijn,

wil graag een bioscoop bezoeken en een gramofoon bezitten. De Chinees leeft zeer sober, zolang hij een gering inkomen heeft, maar hoopt door spaarzaamheid en geluk in de handel eens een rijk man te worden en, wanneer hij eenmaal rijk is,

ook te leven zo : ls een rijk man betaamt, n.1. door in een groot

Sluiten