Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis te wonen, een auto te bezitten enz. De Arabier leidt eveneens een sober leven, maar spant toch al zijn krachten in, om veel geld te verdienen en zich een groot vermogen te verwerven, niet zozeer om daardoor een luxueus leven te kunnen leiden, als wel, om door het bezit van een groot vermogen, dat belegd is in huizen of landerijen, in aanzien te komen. Ook wanneer hij rijk is, zal hij toch meestal eenvoudig blijven leven.

De Nederlander, Engelsman of Duitser, die naar Indië reist om een bestaan te vinden en om, als hij daarmede succes behaald heeft, met pensioen of een „vermogen om van te leven", naar zijn geboorteland terug te gaan, leeft, wanneer zijn inkomen dat veroorlooft, in den regel minder sober dan de mensen, die tot andere bevolkingsgroepen horen. Zoals men in de economische leerboeken, in Europa geschreven, kan lezen, ontstaan er bij de mensen, (de mensen in Europa), wanneer de levensbehoeften bevredigd zijn: „nieuwe behoeften, die een grote verscheidenheid vertonen en voor onbeperkte uitbreiding vatbaar zijn". 1) De Nederlander, die naar Indië trekt om een bestaan te vinden, heeft zijn Europese behoeften behouden; hij spant zich niet alleen in, om zich een zo goed mogelijk bestaan in de toekomst te verzekeren, maar verlangt ook tijdens zijn verblijf in Indië enig „comfort" in zijn huis en enige verstrooiing daar buiten.

Oorzaak van De verschillende bevolkingsgroepen, de mensen van vereconomische schillende landaard, leven in Indië niet geheel op zichzelf; verschijnselen men ziet, dat ze in allerlei opzichten samenwerken, met elkaar in indië. jn betrekking staan, bij hun streven naar welvaart. Derhalve doen zich hier te lande, in verband met het grote verschil in behoeften en de verschillende trap van ontwikkeling, die de mensen bereikt hebben, allerlei bijzondere economische verschijnselen voor, die men in een land met een meer gelijksoortige (homogene) bevolking niet aantreft. Wanneer men bestudeert de vraagstukken betreffende de prijsvorming, rentestand, arbeidslonen, dan moet men steeds met deze bijzondere toestand in Indië rekening houden.

We zullen thans bespreken de middelen, waarmee de mensen hun behoeften bevredigen, waarbij we buiten be-

Prof. Mr. I. B. Cohen, Hoofdlijnen der Staathuishoudkunde, pag. 2.

Sluiten