Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor 6 maanden of laat een arbeider in zijn „dienst" voor i maand arbeid verrichten. In het tweede geval is de duur van de beschikkingsmacht onbepaald wat de tijd betreft; de eigenaar kan het goed, zolang het goed niet versleten is, gebruiken, zijn hele leven lang, en het daarna voor zijn erfgenamen achterlaten. x)

omschrijving Elke dag hebben de mensen behoeften, welke bevredigd productie. moeten worclen en die bevrediging moet geschieden op de plaats, waar de mensen zich bevinden. De goederen zijn evenwel niet steeds vanzelf op de juiste plaats en het juiste ogenblik aanwezig om in die behoeften te voorzien. Wanneer een mens zodanig heeft ingewerkt op de hem omringende stoffelijke omgeving, dat er bepaalde goederen op de juiste plaats en tijd ter beschikking zijn om in de menselijke behoeften te voorzien, dan zegt men, dat die goederen zijn voortgebracht of geproduceerd. Produceren betekent niet: iets uit niets te voorschijn brengen, iets scheppen. Produceren is een zekere inwerking van de menselijke wil op de omgeving van den mens; die inwerking geschiedt met het doel om te bereiken, dat er bepaalde goederen onder de beschikkingsmacht van de mensen komen ter bevrediging van de behoeften.

Produceren doet dus niet alleen de timmerman, die het hout zodanig vervormt, dat er een kast ontstaat, maar ook de spoorwegondernemer, die de goederen vervoert. Eveneens de winkelier, die zorgt, dat de mensen de goederen kunnen kopen, die ze nodig hebben en de rechter, die zorgt, dat „ieder het zijne" krijgt. Eveneens de onderwijzer, die zorgt, dat de kennis van de mensen verhoogd wordt en de geneesheer, die de arbeidskracht van de mensen tot herstel brengt.

Wanneer we dus zeggen: een mens produceert, dan bedoelen we te zeggen, dat de productie tot stand komt volgens de menselijke wil. Men zegt: de aannemer bouwt een huis, waarmede men bedoelt: de bouw geschiedt onder zijn leiding, door samenwerking van de arbeiders en de grondstoffen. De landbouwer produceert, teelt, de gewassen betekent: de gewassen groeien door samenwerking van de grond, het water,

De goederen, welke tot het „publiek eigendom" behoren, zoals openbare wegen, zullen we hier eenvoudigheidshalve buiten bespreking laten.

Sluiten