Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op verstoring van het ruilverkeer door oorlog of andere oorzaken, dan levert een dergelijke arbeidsverdeling of taakverdeling dus een gevaar op. Wordt het ruilverkeer, waarvan deze arbeidsverdeling afhankelijk is, verstoord, dan zullen een groot aantal mensen arbeid moeten verrichten, waartoe ze minder goed in staat zijn en vele landbouwers zullen zich moeten toeleggen op een productie, waarvan ze misschien weinig verstand hebben; voorts zal de organisatie en de leiding van de productie geheel moeten worden veranderd, vele bedrijven worden ingekrompen of stopgezet met als gevolg: werkeloosheid.

Uitheemse In Indië moet men ook in dit verband onderscheiden: de proproductie ductiewiize van de uitheemse en van de inheemse inwoners.

voor de . in r

handel. Voorzover de uitheemse bewoners landbouw of industrie uitoefenen, produceren zij „voor de handel" d. w. z. de producten worden tegen geld verkocht. De uitheemse productie geschiedt dus niet ter bevrediging van eigen behoeften, er vinden steeds ruilhandelingen plaats bij de voortbrenging en die ruilhandelingen geschieden steeds door tussenkomst van inheemse het geld. Wat de inheemse productiewijze betreft, moet men productie oncJerscheid maken tussen drie manieren van voortbrenging n.1.: behoeften en i°. productie uitsluitend voor eigen behoeften,

v°ordd' 2°. productie gedeeltelijk voor eigen behoeften en gedeeltelijk voor de behoeften van anderen,

3°. productie uitsluitend voor de behoeften van anderen.

De eerste productiewijze vindt men daar, waar de bevolking nog geheel in afzondering leeft; tegenwoordig zijn er in Indië slechts weinig streken meer te vinden, waar de mensen zo geïsoleerd wonen, dat ze geen enkele ruilhandeling met anderen verrichten, nimmer kleren, ijzerwaren, tabak ontvangen hebben in ruil voor hun eigen producten; of het zou moeten zijn in de diepste binnenlanden van Borneo of Nieuw Guinea.

De tweede vorm is echter overheersend in de inheemse landbouw en daar de landbouw het hoofdmiddel van bestaan is voor de inheemsen, treft men deze productiewijze zeer algemeen aan. Het vasthouden aan productie gedeeltelijk voor eigen behoeften kan drie oorzaken hebben n.1.:

i°. men woont zo afgelegen, dat de handel met de buitenwereld allerlei moeilijkheden meebrengt. Men is onbekend met de mensen, die de producten zouden kunnen kopen, het vervoer zou te veel kosten meebrengen. Men produceert

Sluiten