Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeften rekening te houden, is niet bij alle mensen gelijk. Sommigen beweren, dat dit vermogen geheel afhangt van de menselijke aanleg; men zou dus een gering of een ver economisch perspectief als een aangeboren of erfelijke eigenschap moeten beschouwen; ook is volgens sommigen van belang de opvoeding en de omgeving, waarin men is opgegroeid. Anderen weer zeggen, dat het vermogen, om vooruit te zien in de toekomst, sterk kan worden beinvloed door het dagelijks werk, dat men verricht, door het beroep dat men uitoefent. Er is veel waars in de uitspraak van den Engelsen econoom Marshall, wanneer hij zegt: Mans character is formed by his daily work (het karakter van den mens wordt gevormd door zijn dagelijks werk). J)

De onderscheiding van de productiegoederen in natuur, arbeidskracht en kapitaalgoederen is daarom zo belangrijk, omdat het groot verschil maakt, of deze groepen al of niet een gewichtige rol spelen. Geschiedt de productie hoofdzakelijk met behulp van natuur en arbeid, dan is een ver economisch perspectief niet een dringende noodzakelijkheid. Mensen, die hun gehele leven landbouw uitoefenen met weinig kapitaalgoederen, behoeven niet dagelijks ver vooruit op de toekomst te letten en juist, doordat ze het vermogen om ver vooruit te zien minder behoeven toe te passen, zal dat vermogen zich dikwijls niet sterk ontwikkelen. Mensen, die produceren met veel kapitaalgoederen, waarbij natuur en arbeid een bescheiden rol spelen, zullen over een ver economisch perspectief moeten beschikken.

De primitieve bewoners van Nieuw Guinea, die in de bossen leven, van wat er te vangen en te grijpen valt en een zeer schamele vorm van landbouw uitoefenen, zullen hoofdzakelijk letten op de behoeften, die zich dagelijks voordoen.

De sawahbezitter op Java zal bij het ploegen, eggen en planten van de padi hoofdzakelijk letten op de komende oogst. Hoe meer zijn blik overigens op de toekomst gericht is, des te meer zal hij de blijvende vruchtbaarheid van de grond verhogen, des te meer zal hij zich toeleggen op het verbeteren van zijn bevloeiingswerken. De verbeteringen, in de grond aangebracht om de vruchtbaarheid te verhogen en de be-

Prof. Alfred Marshall, Principles of Economics, pag. i.

Sluiten