Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landbouw- Door de Landbouwvoorlichtingsdienst van het Gouvernement vooriichtmgs- 'n cje buitengewesten en van de Provincies op Java en Madoera wordt getracht, in verband met het bovenstaande, aan de bevolking meer kennis bij te brengen, terwijl deze dienst tevens bemiddeling verleent voor de aankoop van kunstmest, zaaizaad, landbouwwerktuigen enz.

Uitheemse Wat de uitheemse productie betreft, moet in de eerste P'aa^s worden vermeld, dat uitheemsen het landbouwbedrijf slechts kunnen uitoefenen op gronden, die door het Gouvernement of de Zelfbesturende Vorsten in erfpacht of concessie voor bepaalde tijd zijn uitgegeven, terwijl voorts gronden, volgens bepaalde wettelijke regels, kunnen worden gehuurd van de inheemse bevolking; alleen op de zogenaamde particuliere landerijen wordt door uitheemsen landbouw uitgeoefend op gronden, die hun in eigendom toebehoren.

In 1934 was de oppervlakte van de op Java en Madoera in erfpacht uitgegeven gronden ongeveer 593.000 ha waarvan 383.000 ha beplant was, en de oppervlakte van de gronden, gehuurd door uitheemse ondernemingen van inheemsen, grotendeels voor de aanplant van suikerriet, ongeveer 58.000 ha; in 1931 was deze oppervlakte 201.000 ha. In de Vorstenlanden op Java was de grond, waarop door uitheemse ondernemingen het landbouwbedrijf werd uitgeoefend, in 1934 ongeveer 56.000 ha. In de buitengewesten bedroeg in 1934 de oppervlakte van de aan uitheemse ondernemingen uitgegeven gronden in erfpacht of concessie in totaal ongeveer 1.472.000 ha waarvan ± 549.000 ha beplant was.

De uitheemse landbouwondernemingen, die, zoals reeds gezegd, uitsluitend voor de handel produceren, trachten hun bedrijf steeds volgens de stand der techniek uit te oefenen. De leiders zijn vaak mensen met een wetenschappelijke opleiding. Niet alleen, dat zij trachten zoveel mogelijk te produceren volgens de stand der techniek, maar er wordt ook naar gestreefd op landbouwkundig of technisch gebied nieuwe methodes te ontdekken, nieuwe tabaksoorten, rubber-, thee-, koffie-, suikerrietvariëteiten te kweken, om de productie te doen geschieden met zo weinig mogelijk opofferingen en zo groot mogelijke opbrengst. Nu de prijzen van de handelsproducten zo zeer gedaald zijn sedert 1929, zijn vele ondernemingen met verlies gaan werken, vele ondernemingen zijn stop gezet. Hoe hoger de kostprijs was,

Sluiten