Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordoet en het lukt niet, door allerlei uitvindingen aan dat bezwaar tegemoet te komen, dan zullen de mensen op den duur niet in hun behoeften op behoorlijke wijze kunnen voorzien.

Leer van In 1798 verscheen een belangrijk economisch werk van den

Maithus. Engelsen predikant Malthus, getiteld: An essay on the principle of population. In dit boek wordt betoogd, dat over het algemeen de bevolking veel sneller toeneemt dan de opbrengst van de productie. Volgens Malthus zou de bevolking in elke 25 jaar verdubbelen. Verhoging van de voedselproductie in 25 jaar, die met de verdubbeling van de bevolking gelijke tred hield, was in die tijd in Engeland niet mogelijk; er zou dus op den duur te weinig voedsel voor de mensen zijn en de bevolkingstoeneming zou op den duur vanzelf gestuit worden door hongersnood, armoede, ziekten, zedelijk verval. Om al die ellende te voorkomen was het volgens Malthus beter, dat de mensen zelf er toe overgingen, maatregelen te nemen om de gezinssterkte te beperken; men moest geen huwelijk sluiten, voordat men behoorlijk in staat zou zijn een gezin te onderhouden en verder moest men niet meer kinderen op de wereld brengen, dan men in staat was een behoorlijke opvoeding te geven.

Over de leer van Malthus is onder de economen steeds grote strijd gevoerd en thans zijn er ook nog voorstanders en tegenstanders van de leer van Malthus.

Als argument tegen deze leer zou men kunnen aanvoeren, dat Malthus geen rekening houdt met het feit, dat juist in moeilijke economische omstandigheden de mensen er in slagen door uitvindingen en ontdekkingen de productie weer te vergroten, zoals in de 19e eeuw is gebleken. Door deze moeilijke omstandigheden wordt dus de energie van de mensen verhoogd en alleen op die wijze is er dus „vooruitgang van de maatschappij" mogelijk.

Als argument voor de leer van Malthus zou men kunnen zeggen, dat de toename van de bevolking de laatste 150 jaar slechts mogelijk is geworden, door ver doorgedreven industrialisatie van de productie, hetgeen noodzakelijk moest samengaan met ver doorgedreven verdeling' van arbeid tussen de verschillende landen van de aarde en het daarmee samenhangende handels- en geldverkeer. Tot nu toe bestaat er steeds gevaar voor verstoring van dit handels- en geldverkeer, zoals we later zullen zien. Men zou dus een dergelijke bevolkingsuitbreiding

Sluiten