Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op toekomstige behoeften. Met verteren wordt hier bedoeld: het verbruiken van goederen voor onmiddellijk gevoelde behoeften.

verschillende Besparing geschiedt in een maatschappij met weinig geldmanieren van verkeer enigszins anders dan in een maatschappij met veel sparen. arbejcjsverc[eijng> ruilverkeer en geldverkeer, hetgeen uit de volgende voorbeelden moge blijken.

i°. voorbeeld: Robinson Crusoe heeft voor zijn voeding elke dag 4 vissen nodig; daarvoor moet hij de ganse dag bij de rivier staan, om ze met een pijl te doden. Hij heeft echter ook kleren nodig en een huis, doch heeft geen tijd deze te vervaardigen. Hij gaat nu een week lang leven van 2 vissen per dag en heeft dus op het eind van de week 14 vissen bespaard. De volgende week leeft hij van deze 14 vissen en heeft dan 7 dagen tijd om een visnet te maken, waarmee hij 20 vissen in een uur kan vangen. Met behulp van dat visnet kan hij dus zijn productie aanzienlijk vergroten.

2°. voorbeeld: A heeft een salaris van ƒ 200,— per maand; hij geeft per maand slechts ƒ 175,— uit en brengt telkens ƒ 25,— naar de Volkscredietbank. De Volkscredietbank leent dit geld weer uit aan landbouwers, bijvoorbeeld om ploegen te kopen. Door het gebruik van de ploegen verhogen de landbouwers hun productie en met het meerdere geld, dat ze daarvoor krijgen, lossen ze hun schuld bij de bank weer af. A heeft gespaard voor de toekomst. Het is bijvoorbeeld zijn plan om, wanneer hij ƒ 2000,— in totaal heeft gespaard, het geld van de bank terug te vragen en daarvoor een huis te kopen. Door die besparing zijn tevens de ploegen ontstaan. Immers, wanneer A het geld onmiddellijk had opgemaakt, bijvoorbeeld, door er een gramofoon of automobiel voor te kopen, dan zouden er grondstoffen, arbeidskracht enz. gebruikt zijn voor de vervaardiging van die goederen. A koopt echter geen gramofoon of automobiel, maar de landbouwers kopen ploegen. De grondstoffen en arbeidskracht, die voor de productie van gramofoons of luxe-auto's zouden zijn opgeofferd, kunnen door de besparing van A dus aangewend worden om ploegen te maken.

In verband met het feit, dat alle kapitaalgoederen vroeg of

Sluiten