Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tabaksonderneming van 300 ha, die onder wetenschappelijke leiding staat en voor het buitenland produceert, levert meer voordeel op dan 300 kleine ondernemingen met elk 1 ha grond, die elk door één tabaksplanter worden bewerkt. De 300 tabaksplanters kunnen elk afzonderlijk zich moeilijk op de hoogte stellen van: vreemde talen, buitenlandse marktprijzen, de vraag van het publiek naar bepaalde kwaliteiten, methodes om de tabaksplant te veredelen. In verband met het bovenstaande is het duidelijk, dat voor landbouwbedrijven, die met weinig kapitaalgoederen produceren voor eigen voedselvoorziening, de vorm van kleinbedrijf geen bezwaar oplevert. Wanneer gewassen worden geteeld voor de buitenlandse markt, dan levert grootbedrijf meer voordeel op, vooral wanneer deze cultuur gepaard gaat met landbouwindustrie.

Organisatie Wat de organisatie van het inheems landbouwbedrijf mheems betreft mQeten we letten op het onderscheid tussen com-

landbouw- .....

bedrijf; munaal grondbezit en erfelijk individueel grondbezit. We spreken vormen van yan grondbezit en niet van grondeigendom. Raffles heeft

grondbezit. a . . .

gedurende zijn bewind in het begin der 19e eeuw als beginsel aangenomen, dat het eigendomsrecht op de grond, dat vroeger aan de Vorsten had behoord, aan „het Land" was overgegaan, met uitzondering van de Zelfbestuursgebieden. Eigendomsrecht op grond wordt thans alleen door anderen uitgeoefend, wanneer het Land stukken grond verkocht heeft, zoals vroeger met de „particuliere landerijen" is geschied en tegenwoordig nog mogelijk is met stukken grond niet groter dan 10 bouw, „bestemd tot uitbreiding van steden en dorpen en tot het oprichten van inrichtingen van nijverheid". De rechten, die de inheemse bevolking op de grond uitoefent, worden door de wet beschouwd als gebruiksrechten op Landsdomein. Dit zijn gebruiksrechten, waaraan geen bepaalde termijn is verbonden, dus men kan ze niet beschouwen als „tijdelijke gebruiksrechten", zoals hierboven omschreven. De meest voorkomende vorm van gebruiksrecht is het zogenaamde „Inlandse bezitsrecht". De gebruiksrechten zijn onaantastbaar, behoudens onteigening ten algemenen nutte. Ze mogen nimmer door uitheemsen worden uitgeoefend. Domeingronden, waarop geen rechten door anderen worden uitgeoefend, noemt men „vrije domeingrond". Voor de studie van de economie van Indië is het wenselijk, dat men een voor-

Sluiten