Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens sommigen is het communaal bezit door de desabewoners ingesteld om een gelijkmatige verdeling te verkrijgen van de lasten, die aan het grondbezit verbonden zijn, zoals herendiensten, belastingen in geld of goederen.

In 1927 waren er op Java en Madoera (de Vorstenlanden niet medegerekend) ± 1600 desa's met uitsluitend communaal bezit, ± 7200 desa's met alleen erfelijk individueel bezit en rt 9400 met gedeeltelijk communaal en gedeeltelijk erfelijk individueel bezit. De vraag, aan welke vorm van grondbezit de voorkeur moet worden gegeven, is voor de economie van grote betekenis.

Communaal De voordelen van communaal bezit zijn:

bezit pro en jO jjg landbouwer is zeker van zijn bestaan, doordat hij zelf

contra. 1 • 1 •• 1 • - •

zijn grond niet kan verkopen en men zijn grond niet in beslag kan nemen en publiek verkopen voor schulden. Deze bestaanszekerheid is evenwel minder groot wanneer de gogol op Java zijn grond voor een of meer toekomstige jaren kan „verhuren" met vooruitbetaling van de huursom (zie pag. 74).

2°. het communaal bezit doet de gemeenschapszin in stand blijven, heeft tengevolge, dat de lusten en lasten, aan het grondbezit verbonden, gelijkelijk worden gedragen.

De nadelen zijn:

i°. het communaal bezit, vooral bij wisseling van aandelen met korte periodes, bijvoorbeeld 1 of 2 jaar, vormt soms een belemmering voor de ontwikkeling van het landbouwbedrijf. Men kan niet van een landbouwer, die slechts voor één jaar een stuk grond in gebruik heeft, verwachten, dat hij al zijn krachten zal inspannen om de vruchtbaarheid van de grond te verhogen, immers hijzelf zal op den duur toch niet van de meerdere vruchtbaarheid profiteren.

2°. In een streek, waar armoede heerst, de aandelen van het communaal bezit klein zijn en de grond niet zeer vruchtbaar, kunnen de grondbezitters er dikwijls moeilijk toe besluiten hun grond in de steek te laten om naar een ander land te trekken. Immers ze kunnen hun hoedanigheid van gogol niet verkopen en krijgen er dus geen vergoeding voor; de emigratie wordt er dus door bemoeilijkt.

Sluiten