Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechten van den Inlander op de grond op Java en Madoera,

terwijl in 1870 het bestaande artikel 62 van het Regeringsreglement werd aangevuld met enige bepalingen, waardoor de inheemse rechten op de grond gewaarborgd werden. In de Vorstenlanden hebben nog tot 1912 toestanden geheerst,

die een feodaal karakter droegen. Eigenlijke bezitsrechten werden vóór 1912 door de bevolking op de gronden nog niet uitgeoefend. De bevolking kreeg een deel (bijvoorbeeld 2/5)

van de grond in bewerking ten eigen behoeve, terwijl men verplicht was een deel (bijvoorbeeld 2/5) ten behoeve van den Vorst, zijn dienaren of familieleden (apanagehouders) te bewerken en het overige werd bewerkt ten behoeve van den rentmeester (bekel). De apanagegronden werden dikwijls verhuurd aan landbouwondernemingen (voor de cultuur van tabak, indigo,

suiker) en de bevolking was dan gedwongen, zonder vergoeding,

voor die ondernemingen arbeid te verrichten. Sedert 1912 is men in de Vorstenlanden een agrarische hervorming begonnen om te bereiken, dat gedwongen arbeid zo spoedig mogelijk zou verdwijnen en individuele bezitsrechten op de grond konden worden uitgeoefend.

In Indië komt beperking in de bedrijfsvrijheid in de landbouw thans nagenoeg niet meer voor. Als een overblijfsel kan men o. a. beschouwen de verplichting van de grondbezitters op Java en Madoera om de ambtsvelden van het dorpshoofd te bewerken tegen een kleine vergoeding.

Deelbouw is de overeenkomst, waarbij de rechthebbende Deelbouw. van een stuk grond deze laat bewerken door iemand anders onder afspraak, dat ze de bruto-opbrengst samen delen; ze krijgen bijvoorbeeld ieder de helft of de bewerker ontvangt een derde en de rechthebbende twee derde deel van de oogst. De deelbouw vertoont enige gelijkenis met de maatschap of vennootschap. In beide gevallen brengen partijen iets ,,in het gemeen" met het doel, het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen. Er zijn echter ook velen die beweren, dat men de deelbouw als grondhuur moet beschouwen. Het is waar, dat vele economische stelregels, die voor de grondhuur gelden,

ook op de deelbouw kunnen worden toegepast, zoals we later zullen zien.

Deelbouw komt over de gehele wereld voor, speciaal in

Sluiten