Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen, tot sigaretten of sigaren. In de Vorstenlanden zijn er inheemse batikhandelaren, die ook industriële ondernemingen hebben opgericht, waar vele batikwerksters de kost verdienen. Ook in de buitengewesten zijn er inheemse handelaren, die een belangrijke rol spelen bij de inter-insulaire handel in landbouw-, bosproducten of vee. De bedrijven in deze handel of industrie zijn vrijwel uitsluitend particuliere of familiebedrijven. Op de verenigingen van vissers en zeevaarders hebben we reeds gewezen. De laatste jaren bestaat er in de inheemse maatschappij grote belangstelling voor de coöperatieve bedrijfsvorm.

organisatie We hebben reeds gezegd, dat het grootbedrijf in Indië

grootbedrijf hoofdzakelijk onder leiding staat van uitheemsen. Deze in indië. grootbedrijven zijn opgericht voor de productie in de landbouw, de landbouw-industrie en de handel. Het doel van deze bedrijven is steeds: het behalen van winst, door te werken met zoveel mogelijk efficiency en in verband daarmee wordt de medewerking van de arbeidskracht hoofdzakelijk verricht in loondienst.

Ultimo 1931 werkten er ongeveer 120.000 inheemse arbeiders in loondienst bij suikerondernemingen op Java, terwijl ongeveer 320.000 inheemse koelies, grotendeels van Java afkomstig, werkten in dienst van landbouw- of mij nbouwondernemingen in de buitengewesten, waarvan ongeveer 207.000 in het gewest Oostkust van Sumatra; ultimo 1934 waren deze cijfers respectievelijk: 29.000, 189.000 en 137.000. Voor de bevolking in de buitengewesten, speciaal op Sumatra, is het werken in loondienst weinig aantrekkelijk en daar er in de buitengewesten nog voldoende vruchtbare gronden beschikbaar zijn voor de mensen, die daar wonen, waren de ondernemingen aldaar genoodzaakt werkvolk op Java aan te werven; voor de bevolking van de minder welvarende streken van Java was dit een welkome gelegenheid om een beter bestaan te krijgen. Verderop zullen wij zien, op welke wijze de aanwerving van koelies geregeld is en welke wettelijke bepalingen gelden voor de wederzijdse verplichtingen tussen de koelies en de ondernemingen.

Wat de verstrekking van kapitaalgoederen betreft en de leiding van de grootbedrijven, de wetgever in Indië heeft de mogelijkheid opengesteld verschillende organisaties in het leven te roepen, voor het geval bij deze grootbedrijven sprake is

Sluiten